Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Klagenævnet for Udbud (Danemarca) la 17 ianuarie 2020 – Simonsen & Weel A/S/Region Nordjylland og Region Syddanmark

(Cauza C-23/20)

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Klagenævnet for Udbud

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Simonsen & Weel A/S

Pârâtă: Region Nordjylland og Region Syddanmark

Întrebările preliminare

Principiile egalității de tratament și transparenței prevăzute la articolul 18 alineatul (1) din [Directiva 2014/24] 1 și la articolul 49 din [Directiva 2014/24] coroborate cu punctul 7 și cu punctul 10 litera (a) din partea C din anexa V la Directiva 2014/24 trebuie interpretate în sensul că, într-un caz precum cel în speţă, anunțul de participare trebuie să conțină informații cu privire la cantitatea estimată și/sau la valoarea estimată a bunurilor care fac obiectul contractului-cadru la care se referă cererea de ofertă?

În cazul unui răspuns afirmativ la această întrebare, se solicită de asemenea Curții să stabilească dacă dispozițiile menționate trebuie interpretate în sensul că informațiile trebuie să fie indicate prin raportare la contractul-cadru (a) în ansamblul său și/sau (b) prin raportare la autoritatea contractantă inițială care și-a manifestat intenția de a încheia un contract pe baza invitației de participare la procedura de cerere de ofertă (în speță Region Nordjylland) și/sau (c) prin raportare la autoritatea contractantă inițială care s-a limitat să indice că participă la o opțiune (în speță Region Syddanmark).

Principiile egalității de tratament și transparenței prevăzute la articolul 18 alineatul (1) din [Directiva 2014/24] și la articolele 33 și 49 din [Directiva 2014/24] coroborate cu punctul 7 și cu punctul 10 litera (a) din partea C din anexa V la Directiva 2014/24 trebuie interpretate în sensul că fie în anunțul de participare, fie în caietul de sarcini trebuie să se menţioneze o cantitate maximă și/sau o valoare maximă a bunurilor care fac obiectul contractului-cadru la care se referă cererea de ofertă, astfel încât contractul-cadru în discuție să nu mai producă efecte atunci când această limită este atinsă?

În cazul unui răspuns afirmativ la această întrebare, se solicită de asemenea Curții să stabilească dacă dispozițiile menționate trebuie interpretate în sensul că limita maximă menționată mai sus trebuie să fie indicată prin raportare la contractul-cadru (a) în ansamblul său și/sau (b) prin raportare la autoritatea contractantă inițială care și-a manifestat intenția de a încheia un contract pe baza invitației de participare la procedura de cerere de ofertă (în speță Region Nordjylland) și/sau (c) prin raportare la autoritatea contractantă inițială care s-a limitat să indice că participă la o opțiune (în speță Region Syddanmark).

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1) și/sau la întrebarea 2), se solicită Curții în plus să răspundă - în măsura în care este relevant pentru acele răspunsuri - la următoarea întrebare:

Articolul 2d alineatul (1) litera (a) din [Directiva 92/13] coroborat cu articolele 33 și 49 din [Directiva 2014/24], coroborate cu punctul 7 și cu punctul 10 litera (a) din partea C din anexa V la Directiva 2014/24 trebuie interpretat în sensul că cerința potrivit căreia „entitatea contractantă a atribuit un contract fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene” este aplicabilă într-o situație precum cea din speță în care autoritatea contractantă a publicat un anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, însă

(a)    anunțul de participare nu îndeplinește cerința de a preciza cantitatea estimată și/sau valoarea estimată a bunurilor care fac obiectul contractului-cadru la care se referă cererea de ofertă, din moment ce o estimare în acest sens este stabilită în caietul de sarcini, iar

(b)    autoritatea contractantă a încălcat obligația de a stabili în anunțul de participare sau în caietul de sarcini o cantitate maximă și/sau o valoare maximă a bunurilor care fac obiectul contractului-cadru la care se referă cererea de ofertă?

____________

1     Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65)