Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Klagenævnet for Udbud (Dánsko) 17. januára 2020 – Simonsen & Weel A/S/Region Nordjylland a Region Syddanmark

(vec C-23/20)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Klagenævnet for Udbud

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Simonsen & Weel A/S

Žalovaní: Region Nordjylland a Region Syddanmark

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa zásada rovnosti zaobchádzania a transparentnosti stanovená v článku 18 ods. 1 [smernice 2014/24]1 a článku 49 [smernice 2014/24] v spojení s bodom 7 a bodom 10 písm. a) časti C Prílohy V smernice 2014/24 vykladať v tom zmysle, že také oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, o aké ide v tejto veci, musí obsahovať informáciu o odhadovanom množstve a/alebo odhadovanej hodnote dodávok podľa rámcovej dohody, ktorej sa týka verejné obstarávanie?

Ak je odpoveď na túto otázku kladná, Súdnemu dvoru sa tiež kladie otázka, či sa majú vyššie uvedené ustanovenia vykladať v tom zmysle, že uvedená informácia sa musí uviesť vo vzťahu k rámcovej zmluve a) ako celku a/alebo b) vo vzťahu k pôvodnému obstarávateľovi, ktorý vyjadril svoj úmysel uzavrieť dohodu na základe výzvy na predkladanie ponúk (v tomto prípade: región Severné Jutsko) a/alebo c) vo vzťahu k pôvodnému obstarávateľovi, ktorý len uviedol, že sa zúčastní na jednej z možností (v tomto prípade: región Južné Dánsko).

2.    Má sa zásada rovnosti zaobchádzania a transparentnosti stanovená v článku 18 ods. 1 [smernice 2014/24] a článkoch 33 a 49 [smernice 2014/24] v spojení s bodom 7 a bodom 10 písm. a) časti C Prílohy V smernice 2014/24 vykladať v tom zmysle, že buď oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, alebo zadávacie podklady musia stanoviť maximálne množstvo a/alebo maximálnu hodnotu dodávok podľa rámcovej dohody, ktorej sa týka verejné obstarávanie, pričom po dosiahnutí tohto limitu už predmetná rámcová dohoda nebude účinná?

Ak je odpoveď na túto otázku kladná, Súdnemu dvoru sa tiež kladie otázka, či sa majú vyššie uvedené ustanovenia vykladať v tom zmysle, že uvedený maximálny limit sa musí uviesť vo vzťahu k rámcovej zmluve a) ako celku a/alebo b) vo vzťahu k pôvodnému obstarávateľovi, ktorý vyjadril svoj úmysel uzavrieť dohodu na základe výzvy na predkladanie ponúk (v tomto prípade: región Severné Jutsko) a/alebo c) vo vzťahu k pôvodnému obstarávateľovi, ktorý len uviedol, že sa zúčastní na jednej z možností (v tomto prípade: región Južné Dánsko).

Ak je odpoveď na otázku č. 1 a/alebo otázku č. 2 kladná, Súdnemu dvoru sa ďalej kladie v rozsahu, v akom je to relevantné v kontexte uvedených odpovedí, táto otázka:

3.    Má sa článok 2d ods. 1 písm. a) [smernice 92/13] v spojení s článkami 33 a 49 [smernice 2014/24] a s bodom 7 a bodom 10 písm. a) časti C Prílohy V smernice 2014/24 vykladať v tom zmysle, že podmienka,    aby „verejný obstarávateľ zadal zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie“ sa vzťahuje na taký prípad, o aký ide v tejto veci, keď obstarávateľ uverejnil oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie na plánovanú rámcovú dohodu, ale

a)    oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nespĺňa požiadavku uvedenia odhadovaného množstva a/alebo odhadovanej hodnoty dodávok podľa rámcovej dohody, ktorej sa týka verejné obstarávanie, keďže ich odhad je uvedený v zadávacích podkladoch, a

b)    obstarávateľ porušil požiadavku stanoviť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v zadávacích podkladoch maximálne množstvo a/alebo maximálnu hodnotu dodávok podľa rámcovej dohody, ktorej sa týka verejné obstarávanie?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65).