Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Klagenævnet for Udbud (Danmark) den 17 januari 2020 – Simonsen & Weel A/S mot Region Nordjylland og Region Syddanmark

(Mål C-23/20)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Klagenævnet for Udbud

Parter i det nationella målet

Klagande: Simonsen & Weel A/S

Motpart: Region Nordjylland og Region Syddanmark

Tolkningsfrågor

Ska principerna om likabehandling och öppenhet i artikel 18.1 i direktiv 2014/241 och bestämmelsen i artikel 49 i samma direktiv, jämförda med bilaga V, del C, punkt 7 och 10 a till direktivet tolkas så, att meddelandet om offentlig upphandling i ett mål som det vid den nationella domstolen ska innehålla en upplysning om uppskattad kvantitet och/eller uppskattat värde av de varor som ska tillhandahållas enligt ett upphandlat ramavtal?

Om frågan besvaras jakande ombeds domstolen även att klarlägga om nämnda bestämmelser då ska tolkas så, att upplysningarna ska anges för a) ramavtalet i dess helhet och/eller (b) för den ursprungliga upphandlande myndighet som har meddelat att den önskar av ingå ett avtal på grundval av upphandlingen (Region Nordjylland) och/eller c) för den ursprungliga upphandlande myndighet som har meddelat att den endast deltog på en option (Region Syddanmark).

Ska principerna om likabehandling och öppenhet i artikel 18.1 i direktiv 2014/24 och bestämmelserna i artikel 33 och 49 i samma direktiv jämförda med bilaga V, del C, punkt 7 och 10 a till direktivet tolkas så, att det antingen i meddelandet om offentlig upphandling eller i upphandlingsvillkoren ska fastställas en maximal kvantitet och/eller maximalt värde av de varor som ska tillhandahållas enligt ett upphandlat ramavtal, med följd att ramavtalet inte längre har några verkningar när denna gräns har uppnåtts?

Om frågan besvaras jakande ombeds domstolen även att klarlägga om nämnda bestämmelser ska tolkas så, att denna maximala gräns då ska anges a) för ramavtalet i dess helhet och/eller b) för den ursprungliga upphandlande myndighet som har meddelat att den önskar att ingå ett avtal på grundval av upphandlingen (Region Nordjylland) och/eller c) för den ursprungliga upphandlande myndighet som har meddelat att den endast deltog på en option (Region Syddanmark).

Om fråga 1 och/eller fråga 2 besvaras jakande ombeds domstolen vidare att, i den utsträckning det är relevant enligt nämnda bestämmelser, besvara följande fråga:

Ska artikel 2.1 d i direktiv 92/13 och artikel 33 och 49 i direktiv 2014/24, jämförda med bilaga V, del C, punkt 7 och 10 a till direktiv 2014/24 tolkas så, att villkoret om att den upphandlande enheten har tilldelat ett kontrakt utan föregående offentliggörande av ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning omfattar en situation som den föreliggande, där den upphandlande myndigheten har offentliggjort ett meddelande om offentlig upphandling i Europeiska unionens officiella tidning om det planerade ramavtalet, men

a)    där meddelandet om offentlig upphandling inte uppfyller kravet om att ange uppskattad kvantitet och/eller uppskattat värde av de varor som ska tillhandahållas enligt ett upphandlat ramavtal, men där det dock av upphandlingsvillkoren framgår en uppskattning av dessa, och

b)    där den upphandlande myndigheten har åsidosatt skyldigheten att i meddelandet om offentlig upphandling eller i upphandlingsvillkoren fastställa en maximal kvantitet och/eller ett maximalt värde av de varor som ska tillhandahållas enligt ett upphandlat ramavtalet?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 2014, s. 65).