Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Gera (Německo) dne 18. listopadu 2019 – Toropet Ltd. v. Landkreis Greiz

(Věc C-836/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Gera

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Toropet Ltd.

Žalovaný: Landkreis Greiz

Předběžné otázky

Musí být čl. 10 písm. a) nařízení č. 1069/20091 vykládán v tom smyslu, že původní klasifikace jako materiál kategorie 3 ztratí platnost, pokud dotčený materiál v důsledku rozkladu a znehodnocení přestane být vhodný k lidské spotřebě?

Musí být čl. 10 písm. f) nařízení č. 1069/2009 vykládán v tom smyslu, že původní klasifikace produktů živočišného původu nebo potravin obsahujících produkty živočišného původu jako materiálu kategorie 3 ztratí platnost, pokud z dotčeného materiálu v důsledku následných procesů vedoucích k rozkladu, resp. znehodnocení vzniká riziko pro zdraví lidí a zvířat?

Musí být ustanovení čl. 9 písm. d) nařízení č. 1069/2009 vykládáno restriktivně v tom smyslu, že materiál smíšený s cizími tělesy, jako jsou piliny, se do kategorie 2 zařazuje pouze tehdy, pokud se jedná o materiál, který je nutno zpracovat a je určen ke krmení?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (Úř. věst. 2009, L 300, s. 1).