Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Gera (Saksa) on esittänyt 18.11.2019 – Toropet Ltd. v. Landkreis Greiz

(asia C-836/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Gera

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Toropet Ltd.

Vastaaja: Landkreis Greiz

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen N:o 1069/20091 10 artiklan a alakohtaa tulkittava siten, että alun perin luokkaan 3 kuuluvaksi luokitellun aineksen luokitus raukeaa, jos se hajoamisen ja pilaantumisen takia ei enää kelpaa ihmisravinnoksi?

Onko asetuksen N:o 1069/2009 10 artiklan f alakohtaa tulkittava siten, että eläinperäisten tuotteiden tai eläinperäisiä tuotteita sisältävien elintarvikkeiden luokittelu alun perin luokkaan 3 kuuluvaksi ainekseksi raukeaa, jos aineksesta myöhempien hajoamis- tai pilaantumisprosessien vuoksi aiheutuu riski ihmisten tai eläinten terveydelle?

Onko asetuksen N:o 1069/2009 9 artiklan d alakohdan sääntelyä tulkittava suppeasti siltä osin, että sahanpurun kaltaisia epäpuhtauksia sisältävä aines voidaan luokitella luokkaan 2 kuuluvaksi ainekseksi vain siinä tapauksessa, että kyse on käsiteltävästä aineksesta, joka on tarkoitettu eläinten ruokintaan?

____________

1 Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta 21.10.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 (EYVL 2009, L 300, s. 1).