Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. novembrī iesniedza Verwaltungsgericht Gera (Vācija) – Toropet Ltd./Landkreis Greiz

(Lieta C-836/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Gera

Pamatlietas puses

Prasītāja: Toropet Ltd.

Atbildētājs: Landkreis Greiz

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas Nr. 1069/2009 1 10. panta a) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka sākotnējais iedalījums trešās kategorijas materiālā tiek anulēts, ja sadalīšanās un bojājumu dēļ materiāls nav derīgs cilvēku patēriņam?

Vai Regulas Nr. 1069/2009 10. panta f) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka dzīvnieku izcelsmes produktu vai pārtikas, kurā ir dzīvnieku izcelsmes produkti, sākotnējais iedalījums trešās kategorijas materiālā ir anulējams, ja vēlāk notikušu sadalīšanās vai attiecīgi bojāšanās procesu rezultātā materiāls apdraud cilvēku vai dzīvnieku veselību?

Vai Regulas Nr. 1069/2009 9. panta d) punkta noteikums ir jāinterpretē ierobežojoši tādējādi, ka materiāls, kas sajaukts ar tādiem svešķermeņiem kā zāģu skaidām, kā otrās kategorijas materiāls ir klasificējams tikai tad, ja tas ir pārstrādājams materiāls un ir paredzēts lietošanai dzīvnieku barībā?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1069/2009 (2009. gada 21. oktobris ), ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (OV 2009, L 300, 1. lpp.).