Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Gera (Nemecko) 18. novembra 2019 – Toropet Ltd./Landkreis Greiz

(vec C-836/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Gera

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Toropet Ltd.

Žalovaný: Landkreis Greiz

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 10 písm. a) nariadenia č. 1069/20091 vykladať v tom zmysle, že pôvodné zaradenie ako materiálu kategórie 3 sa viac neuplatní, ak v dôsledku rozkladu a znehodnotenia už nie je vhodný na ľudskú spotrebu?

Má sa článok 10 písm. f) nariadenia č. 1069/2009 vykladať tak, že pôvodné zaradenie produktov živočíšneho pôvodu alebo potravín obsahujúcich produkty živočíšneho pôvodu ako materiálu kategórie 3 sa viac neuplatní, ak z budúcich procesov rozkladu resp. znehodnotenia materiálu vyplynie riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat?

Má sa ustanovenie článku 9 písm. d) nariadenia č. 1069/2009 vykladať reštriktívnym spôsobom v tom zmysle, že materiál zmiešaný s cudzorodými časticami, akými sú napríklad piliny, sa zaradí do kategórie 2, ak ide o materiál určený na spracovanie, ktorý sa má použiť na kŕmne účely?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (Ú. v. EÚ L 300, 2009, s. 1).