Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichts Gera (Tyskland) den 18 november 2019 – Toropet Ltd. mot Landkreis Greiz

(Mål C-836/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Gera

Parter i det nationella målet

Klagande: Toropet Ltd.

Motpart: Landkreis Greiz

Tolkningsfrågor

Ska artikel 10 a i förordning (EG) nr 1069/20091 tolkas på så sätt att den ursprungliga kategoriseringen som kategori 3-material upphör att gälla om det aktuella materialet inte längre är tjänligt som livsmedel på grund av nedbrytning eller förstöring?

Ska artikel 10 f i förordning (EG) nr 1069/2009 tolkas på så sätt att den ursprungliga kategoriseringen som kategori 3-material för produkter av animaliskt ursprung eller livsmedel som innehåller produkter av animaliskt ursprung upphör att gälla om senare nedbrytnings- och förstöringsprocesser medför att det berörda materialet innebär en risk för människors eller djurs hälsa?

Ska bestämmelsen i artikel 9 d i förordning (EG) nr 1069/2009 tolkas restriktivt på så sätt att material som blandats med främmande föremål såsom sågspån endast ska klassificeras som kategori 2-material om det är fråga om material som ska bearbetas och är avsett att användas som foder?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 2009, s. 1).