Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhofs (Tyskland) den 11 december 2019 – Q-GmbH mot Finanzamt Z

(Mål C-907/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Part(er) i det nationella målet

Klagande: Q-GmbH

Svarande/Motpart: Finanzamt Z

Tolkningsfrågan

Föreligger en tjänst med anknytning till försäkrings- och återförsäkringstransaktioner som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter i den mening som avses i artikel 135.1 a i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 och vilken är undantagen från skatteplikt, om en beskattningsbar person som utövar en försäkringsagents verksamhet för ett försäkringsbolag tillhandahåller försäkringsprodukten som förmedlas till detta försäkringsbolag?

____________

1 ABl. 2006, L 347, S. 1.