Language of document :

Žaloba podaná dne 29. ledna 2020 – Evropská komise v. Řecká republika

(Věc C-51/20)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: Α. Bouchagiar a B. Stromsky)

Žalovaná: Řecká republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Řecká republika tím, že nepřijala veškerá opatření nezbytná pro splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora ze dne 9. listopadu 2017 ve věci C-481/16, Komise v. Řecko EU:C:2017:845, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z tohoto rozsudku a z čl. 260 odst. 1 SFEU;

uložil Řecké republice povinnost zaplatit Komisi penále ve výši 26 697,89 eur za každý den prodlení se splněním povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora ze dne 9. listopadu 2017 ve věci C-481/16 za období ode dne vydání rozsudku v projednávané věci do dne, kdy bude rozsudku ze dne 9. listopadu 2017 plně vyhověno;

uložil Řecké republice povinnost zaplatit Komisi paušální částku, jejíž výše se rovná součinu denní částky ve výši 3 709,23 eur a počtu dní, které uplynou ode dne vydání rozsudku ze dne 9. listopadu 2017 do dne vydání rozsudku v projednávané věci;

uložil Řecké republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V souladu s rozhodnutím Evropské komise ze dne 27. března 2014 v řízení SA.34572 měla Řecká republika povinnost do čtyř měsíců získat zpět neslučitelné státní podpory poskytnuté společnosti Larco a právně dostačujícím způsobem uvědomit Komisi o přijetí opatření nezbytných za tímto účelem. Dotčené podpory spočívaly ve státních zárukách ve prospěch společnosti Larco v letech 2008, 2010 a 2011 a v účasti státu na navýšení základního kapitálu společnosti v roce 2009.

Dne 2. září 2016 podala Komise žalobu u Soudního dvora pro nesplnění povinnosti podle čl. 108 odst. 2 SFEU (věc C-481/16). Soudní dvůr dne 9. listopadu 2017 rozhodl, že Řecká republika tím, že ve stanovených lhůtách nepřijala veškerá opatření nezbytná k výkonu rozhodnutí Komise a tím, že neuvědomila Komisi o opatřeních přijatých na základě tohoto rozhodnutí, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 3 a 5 dotčeného rozhodnutí, jakož i ze Smlouvy o fungování Evropské unie.

Řecká republika tím, že nepřijala opatření nezbytná pro splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora ze dne 9. listopadu 2017, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z tohoto rozhodnutí a z čl. 260 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

____________