Language of document :

Sag anlagt den 29. januar 2020 – Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

(Sag C-51/20)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved A. Bouchagiar og B. Stromsky, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Hellenske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Hellenske Republik, har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Domstolens dom af 9. november 2017 i sag C-481/16, Kommissionen mod Grækenland, EU:C:2017:845, og artikel 260, stk. 1, TEUF, idet den ikke har truffet alle de foranstaltninger, som er nødvendige for at opfylde denne dom.

Den Hellenske Republik tilpligtes at betale en tvangsbøde til Kommissionen på 26 697,89 EUR for hver dags forsinkelse med opfyldelsen af Domstolens dom af 9. november 2017 i sag C-481/16 for perioden fra den dag, dommen i nærværende sag afsiges, indtil den fuldstændige opfyldelse af dommen af 9. november 2017.

Den Hellenske Republik tilpligtes at betale Kommissionen et fast beløb, hvis størrelse fremgår af en multiplikation af et dagligt beløb på 3 709,23 EUR med det antal dage, der er gået fra afsigelsen af dommen den 9. november 2017 indtil afsigelsen af dommen i nærværende sag.

Den Hellenske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til Europa-Kommissionens afgørelse af 27. marts 2014 i sag SA.34572, skulle Den Hellenske Republik inden for fire måneder have tilbagesøgt den uforenelige støtte, der var blevet tildelt selskabet Larco, og i tilstrækkeligt omfang have underrettet Kommissionen om vedtagelsen af de nødvendige foranstaltninger i denne forbindelse. Den pågældende støtte bestod i statsgarantier til Larco for 2008, 2010 og 2011 og i en offentlig deltagelse i selskabets kapitalforøgelse i 2009.

Den 2. september 2016 anlagde Kommissionen sag ved Domstolen med påstand om overtrædelse af artikel 108, stk. 2, TEUF (sag C-481/16). Domstolen fastslog den 9. november 2017, at Den Hellenske Republik havde tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Kommissionens afgørelses artikel 3-5 samt til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, idet den ikke inden for den fastsatte frist havde truffet alle de foranstaltninger, som var nødvendige for at opfylde denne afgørelse, og ikke havde underrettet Kommissionen om de foranstaltninger, der var blevet truffet i henhold til denne afgørelse.

Den Hellenske Republik har, idet den ikke har truffet alle de foranstaltninger, som er nødvendige for at opfylde Domstolens dom af 9. november 2017, tilsidesat sine forpligtelser i henhold til samme afgørelse og til artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

____________