Language of document :

29. jaanuaril 2020 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(kohtuasi C-51/20)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouchagiar ja B. Stromsky)

Kostja: Kreeka Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et kuna Kreeka Vabariik ei ole võtnud kõiki vajalikke meetmeid Euroopa Kohtu 9. novembri 2017. aasta kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka (C-481/16, EU:C:2017:845) täitmiseks, siis on Kreeka Vabariik rikkunud ELTL artikli 260 lõikest 1 tulenevaid kohustusi,

mõsta Kreeka Vabariigilt komisjoni kasuks välja karistusmakse summas 26 697,89 eurot iga 9. novembri 2017. aasta Euroopa Kohtu kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka (C-481/16) täitmisega viivitatud päeva eest alates päevast, mil tehakse kohtuotsus käesolevas kohtuasjas, kuni päevani, mil 9. novembri 2017. aasta kohtuotsus täielikult täidetakse,

mõista Kreeka Vabariigilt komisjoni kasuks välja kindlaksmääratud summa, mille suurus tuleneb 3 709,23 euro suuruse päevasumma korrutamisest nende päevade arvuga, mis on möödunud ajavahemikul 9. novembri 2017. aasta kohtuotsuse kuulutamisest kuni käesolevast kohtuasjas otsuse tegemiseni,

mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Vastavalt Euroopa Komisjoni 27. märtsi 2014. aasta otsusele juhtumis SA.34572, pidi Kreeka Vabariik nõudma nelja kuu jooksul tagasi äriühingule Larco antud siseturuga kokkusobimatu abi ja nõuetekohaselt teavitama komisjoni selleks vajalike meetmete võtmisest. Kõnealune abi seisnes Larcole aastatel 2008, 2010 ja 2011 antud riigigarantiis ning riigi osaluses äriühingu kapitali suurendamises 2009. aastal.

Komisjon esitas 2. septembril 2016 ELTL artikli 108 lõike 2 alusel Euroopa Kohtusse liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi (kohtuasi C-481/16). Euroopa Kohus otsustas 9. novembril 2017, et kuna Kreeka Vabariik ei ole kindlaksmääratud tähtaja jooksul võtnud komisjoni otsuse täitmiseks kõiki vajalikke meetmeid ega ole teavitanud komisjoni selle otsuse täitmiseks võetud meetmetest, siis on Kreeka Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad kõnealuse otsuse artiklitest 3–5 ning Euroopa Liidu toimimise lepingust.

Kuna Kreeka Vabariik ei ole võtnud meetmeid Euroopa Kohtu 9. novembri 2017. aasta kohtuotsuse täitmiseks, siis on Kreeka Vabariik rikkunud ka kohustusi, mis tulenevad sellest samast otsusest ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 260 lõikest 1.

____________