Language of document :

Kanne 29.1.2020 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

(asia C-51/20)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Bouchagiar ja B. Stromsky)

Vastaaja: Helleenien tasavalta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Helleenien tasavalta on jättänyt noudattamatta unionin tuomioistuimen asiassa C-481/16 komissio v. Kreikka EU:C:2017:845 9.11.2017 antaman tuomion ja SEUT 260 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut kaikkia tämän tuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavia toimenpiteitä

velvoittaa Helleenien tasavallan maksamaan komissiolle 26 697,89 euron suuruista uhkasakkoa kultakin päivältä, jolla unionin tuomioistuimen asiassa C-481/16 9.11.2017 antaman tuomion täytäntöönpano viivästyy siitä päivästä alkaen, jona tässä asiassa annetaan tuomio siihen päivään asti, jona 9.11.2017 annettu tuomio on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön

velvoittaa Helleenien tasavallan maksamaan komissiolle kiinteän hyvityksen, jonka määrä saadaan kertomalla 3 709,23 euron suuruinen päivittäinen määrä niiden päivien lukumäärällä, jotka kuluvat 9.11.2017 annetun tuomion antamisesta siihen päivään asti, jona tässä asiassa annetaan tuomio

velvoittaa Helleenien tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Helleenien tasavallan olisi pitänyt Euroopan komission asiassa SA.34572 27.3.2014 antaman päätöksen mukaisesti periä neljässä kuukaudessa takaisin Larcolle myöntämänsä yhteismarkkinoille soveltumaton tuki ja ilmoittaa komissiolle oikeudellisesti riittävällä tavalla, että se on toteuttanut tämän edellyttämät toimenpiteet. Kyseessä oleva tuki muodostui Larcolle vuosina 2008, 2010 ja 2011 myönnetyistä valtiontakauksista ja valtion osallistumisesta yhtiön pääoman korotukseen vuonna 2009.

Komissio nosti 2.9.2016 unionin tuomioistuimessa kanteen SEUT 108 artiklan 2 kohdan rikkomisen johdosta (asia C-481/16). Unionin tuomioistuin totesi 9.11.2017, että Helleenien tasavalta ei ole noudattanut kyseisen päätöksen 3–5 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, koska se ei toteuttanut asetetuissa määräajoissa kaikkia komission päätöksen noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä ja koska se ei ilmoittanut komissiolle tämän päätöksen mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä.

Helleenien tasavalta on jättänyt noudattamatta kyseisen päätöksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut unionin tuomioistuimen 9.11.2017 antaman tuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

____________