Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 29. janvārī – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

(Lieta C-51/20)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: A. Bouchagiar un B. Stromsky)

Atbildētāja: Grieķijas Republika

Prasītājas prasījumi

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

konstatēt, ka, neveikdama visus nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Tiesas 2017. gada 9. novembra spriedumu lietā C-481/16 Komisija/Grieķija, EU:C:2009:845, Grieķijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai izriet no minētā sprieduma un no LESD 260. panta 1. punkta;

piespriest Grieķijas Republikai samaksāt Komisijai kavējuma naudu 26 697,89 EUR apmērā par katru Tiesas 2017. gada 9. novembra sprieduma lietā C-481/16 izpildes nokavējuma dienu, skaitot no dienas, kad tiks pieņemts spriedums šajā lietā, līdz dienai, kad pilnībā tiks izpildīts 2017. gada 9. novembra spriedums;

piespriest Grieķijas Republikai samaksāt Komisijai vienreizēju naudas summu, kuras apmēru nosaka, reizinot pārkāpuma dienu skaitu ar 3709,23 EUR, skaitot no 2017. gada 9. novembra sprieduma pasludināšanas līdz dienai, kad tiks pieņemts spriedums šajā lietā;

piespriest Grieķijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada27. marta lēmumu lietā SA.34572 Grieķijas Republikai bija pienākums četru mēnešu laikā atgūt nesaderīgo atbalstu, kurš bija izmaksāts uzņēmējsabiedrībai Larco, kā arī sniegt Komisijai juridiski pilnīgu informāciju par šajā ziņā veiktajiem pasākumiem. Minēto atbalstu veidoja valsts garantijas, kuras uzņēmējsabiedrībai Larco tika piešķirtas 2008., 2010. un 2011. gadā, un valsts dalība šīs uzņēmējsabiedrības pamatkapitāla palielināšanā 2009. gadā.

2016. gada 2. septembrī Komisija cēla Tiesā prasību par LESD 108. panta 2. punkta pārkāpumu (lieta C-481/16). 2017. gada 9. novembrī Tiesa nosprieda, ka, noteiktajos termiņos neveikdama visus nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu minēto Komisijas lēmumu, un nesniegdama Komisijai informāciju par saskaņā ar šo lēmumu pieņemtajiem pasākumiem, Grieķijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai izriet gan no minētā lēmuma 3.–5. panta, gan no Līguma par Eiropas Savienības darbību.

Neveikdama pasākumus, lai izpildītu šo Tiesas 2017. gada 9. novembra spriedumu, Grieķijas Republika neesot izpildījusi pienākumus, kas tai izriet no minētā lēmuma un no Līguma par Eiropas Savienības darbību 260. panta 1. punkta.

____________