Language of document :

Žaloba podaná 29. januára 2020 – Európska komisia/Helénska republika

(vec C-51/20)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Bouchagiar a B. Stromsky)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Helénska republika si tým, že neprijala všetky opatrenia potrebné na splnenie povinností vyplývajúcich z rozsudku Súdneho dvora z 9. novembra 2017 vo veci C-481/16, Komisia/Helénska republika, EU:C:2017:845, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tohto rozsudku a z článku 260 ods. 1 ZFEÚ,

uložil Helénskej republike povinnosť zaplatiť Komisii penále vo výške 26 697,89 eura za každý deň omeškania so splnením povinností vyplývajúcich z rozsudku Súdneho dvora z 9. novembra 2017 vo veci C-481/16 za obdobie odo dňa vyhlásenia rozsudku v prejednávanej veci do dňa, keď sa rozsudku z 9. novembra 2017 plne vyhovie,

uložil Helénskej republike povinnosť zaplatiť Komisii paušálnu sumu, ktorej výška sa rovná súčinu dennej sumy vo výške 3 709,23 eura a počtu dní, ktoré uplynú odo dňa vyhlásenia rozsudku z 9. novembra 2017 do dňa vyhlásenia rozsudku v prejednávanej veci,

uložil Helénskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V súlade s rozhodnutím Európskej komisie z 27. marca 2014 v konaní SA.34572 mala Helénska republika povinnosť do štyroch mesiacov získať späť nezlučiteľnú štátnu pomoc poskytnutú spoločnosti Larco a právne dostačujúcim spôsobom upovedomiť Komisiu o prijatí opatrení nevyhnutných na tento účel. Dotknutá pomoc spočívala v štátnych zárukách v prospech spoločnosti Larco v rokoch 2008, 2010 a 2011 a v účasti štátu na navýšení základného imania spoločnosti v roku 2009.

Dňa 2. septembra 2016 podala Komisia žalobu na Súdnom dvore pre nesplnenie povinnosti podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ (vec C-481/16). Súdny dvor 9. novembra 2017 rozhodol, že Helénska republika tým, že v stanovených lehotách neprijala všetky opatrenia potrebné na výkon rozhodnutia Komisie a tým, že neupovedomila Komisiu o opatreniach prijatých na základe tohto rozhodnutia, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 3 a 5 dotknutého rozhodnutia, ako aj zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Helénska republika si tým, že neprijala opatrenia potrebné na splnenie povinností vyplývajúcich z rozsudku Súdneho dvora z 9. novembra 2017, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tohto rozhodnutia a z článku 260 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

____________