Language of document :

Talan väckt den 29 januari 2020 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

(Mål C-51/20)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Bouchagiar och B. Stromsky)

Svarande: Republiken Grekland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt domstolens dom av den 9 november 2017 i mål C-481/16, kommissionen/Grekland, EU:C:2017:845, och artikel 260.1 FEUF genom att inte vidta de åtgärder som krävs för att följa denna dom,

förplikta Republiken Grekland att erlägga ett vite på 26 697,89 euro per dag för varje dag av försening med verkställigheten av domstolens dom av den 9 november 2017 i mål C-481/16, från dagen för avkunnande av förevarande dom till och med den dag då domen av den 9 november 2017 fullt ut verkställts,

förplikta Republiken Grekland att till kommissionen erlägga ett standardbelopp som följer av en multiplikation av ett dagsbelopp på 3 709,23 euro med det antal dagar som gått mellan avkunnandet av domen av den 9 november 2017 och avkunnandet av förevarande dom, och

förplikta Republiken Grekland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I enlighet med Europeiska kommissionens beslut av den 27 mars 2014 i ärende SA.34572 var Republiken Grekland skyldig att inom fyra månader återkräva de oförenliga stöden som beviljats företaget Larco och på lämpligt sätt informera kommissionen om nödvändiga åtgärder för detta ändamål. De aktuella statliga stöden hade formen av statliga garantier till förmån för Larco under 2008, 2010 och 2011 och av statligt deltagande i kapitalökningen för företaget 2009.

Den 2 september 2016 väckte kommissionen talan om fördragsbrott enligt artikel 108.2 FEUF vid domstolen (mål C-481/16). Domstolen meddelade dom den 9 november 2017 och slog fast att Republiken Grekland inte hade vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att verkställa kommissionens beslut inom de föreskrivna tidsfristerna och att Republiken Grekland, genom att ha underlåtit att informera kommissionen om de åtgärder som vidtagits i enlighet med detta beslut, hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 3–5 i det beslutet och i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Med hänsyn till det faktum att Republiken Grekland inte har vidtagit åtgärder för att genomföra domstolens dom av den 9 november 2017 har Republiken Grekland underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt den domen och artikel 260.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

____________