Language of document :

A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2019. december 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – XY elleni büntetőeljárás

(C-919/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Az alapeljárásban részt vevő fél

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2008/909/IB kerethatározat1 4. cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy az ott előírt feltételek csak abban az esetben teljesülnek, ha az elítélt személy az állampolgársága szerinti tagállamban olyan családi, társadalmi, szakmai vagy más jellegű kötelékekkel rendelkezik, amelyek alapján megalapozottan feltételezhető, hogy a büntetés e tagállamban való végrehajtása elősegítheti társadalmi beilleszkedését, ennélfogva azzal ellentétes az 549/2011. sz. törvény 4. §-a (1) bekezdése a) pontjának 2019. december 31-ig hatályos változatában foglalthoz hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely ilyen esetekben a határozat elismerését és végrehajtását csak a végrehajtó államban hivatalosan nyilvántartásba vett állandó lakóhely vagy ideiglenes tartózkodási hely alapján teszi lehetővé, figyelmen kívül hagyva azt, hogy az elítélt személy ezen államban rendelkezik-e olyan tényleges kötelékekkel, amelyek növelhetik a társadalmi beilleszkedésének esélyét?

Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni a kerethatározat 4. cikkének (2) bekezdését, hogy a kibocsátó állam illetékes hatósága a kerethatározat 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szabályozott esetben, még az ítélet és tanúsítvány továbbítását megelőzően köteles megvizsgálni, hogy az ítéletnek a végrehajtó állam általi végrehajtása az elítélt személy társadalmi beilleszkedése elősegítésének célját szolgálja-e, és ezzel egyidejűleg a tanúsítvány d) részének 4. pontjában fel kell tüntetnie az ezzel összefüggésben megszerzett információkat is, különösen ha az elítélt személy a kerethatározat 6. cikkének (3) bekezdése szerinti véleményében azt állította, hogy a kibocsátó államban tényleges családi, társadalmi vagy szakmai kötelékekkel rendelkezik?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni a kerethatározat 9. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy akkor is indokolt a határozat elismerésének és végrehajtásának megtagadása, ha a kerethatározat 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti esetben az e rendelkezés (3) bekezdése szerinti egyeztetés és az egyéb szükséges információk esetleges benyújtása ellenére sem nyer bizonyítást az olyan családi, társadalmi, szakmai vagy más jellegű kötelékek fennállása, amelyek figyelembevételével megalapozottan feltételezhető lenne, hogy a büntetés végrehajtó államban történő végrehajtása elősegítheti az elítélt személy társadalmi beilleszkedését?

____________

1 A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal (HL 2009. L 81., 24. o.) módosított, a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározat (HL 2008. L 327., 27. o.).