Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakien) den 16 december 2019 – brottmål mot X.Y.

(Mål C-919/19)

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parter i målet vid den nationella domstolen

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, X.Y.

Tolkningsfrågor

Ska artikel 4.1 a i rambeslut 2008/909/RIF1 tolkas så, att de kriterier som anges däri enbart är uppfyllda om den dömda personen har familjeband eller sociala, yrkesmässiga eller andra band till den medlemsstat där han eller hon är medborgare på grundval av vilka det med fog kan antas att verkställighet av påföljden i den medlemsstaten kan underlätta en social återanpassning av den dömda personen och att ifrågavarande unionsrättslig bestämmelse därmed utgör hinder för en nationell bestämmelse såsom 4 § 1 a i lag nr 549/2011 (i den lydelse som gällde till och med den 31 december 2019) enligt vilken det i dessa fall är tillåtet att erkänna och verkställa en dom endast på grundval av den enbart formellt registrerade normala hemvisten i den verkställande staten utan att det tas hänsyn till huruvida den dömda personen faktiskt har band till nämnda stat som kan underlätta hans eller hennes sociala återanpassning?

Om den första frågan besvaras jakande, ska artikel 4.2 i rambeslutet då tolkas så, att den behöriga myndigheten i den utfärdande staten även i det fall som avses i artikel 4.1 a i rambeslutet har skyldighet att innan domen och intyget översänds förvissa sig om att verkställighet av påföljden i den verkställande staten främjar syftet att underlätta en social återanpassning av den dömda personen och i samband därmed även meddela de uppgifter som har inhämtats genom del d, punkt 4, i intyget, i synnerhet om den dömda personen enligt hans eller hennes uppfattning som har framförts med stöd av artikel 6.3 i rambeslutet har konkreta familjeband eller sociala eller yrkesmässiga band till den utfärdande staten?

Om den första frågan besvaras jakande, ska artikel 9.1 b i rambeslutet då tolkas så, att det föreligger skäl för att vägra att erkänna och verkställa en dom även i det fall som avses i artikel 4.1 a i rambeslutet, trots samrådet med stöd av punkt 3 i bestämmelsen och eventuella meddelade ytterligare uppgifter, om det inte föreligger dokumenterade familjeband eller sociala, yrkesmässiga eller andra band på grundval av vilka det med fog kan antas att verkställighet av påföljden i den verkställande staten kan underlätta den dömda personens sociala återanpassning?

____________

1 Rådets rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen (EUT L 327, 2008, s. 27), i dess lydelse enligt rådets rambeslut 2009/299/RIF av den 26 februari 2009 (EUT L 81, 2009, s. 24).