Language of document :

Жалба, подадена на 20 декември 2019 г. от Autostrada Wielkopolska S.A. срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 24 октомври 2019 г. по дело T-778/17, Autostrada Wielkopolska S.A./Комисия

(Дело C-933/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Autostrada Wielkopolska S.A. (представители: O. Geiss, Rechtsanwalt, T. Siakka, dikigoros)

Други страни в производството: Европейска комисия, Република Полша

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение,

да отмени Решение (ЕC) 2018/556 на Комисията от 25 август 2017 година относно държавна помощ SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N), приведена в действие от Полша в полза на Autostrada Wielkopolska S.A. или при условията на евентуалност да върне делото на Общия съд, и във всички случаи

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателя в производството по обжалване и в производството по дело T-778/17 пред Общия съд.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква следните четири основания.

Първо основание: Общият съд е допуснал явни грешки при прилагане на правото, тъй като, за да отхвърли първото основание, след като правилно е констатирал, че Комисията е трябвало да даде възможност на жалбоподателя да изрази становище в хода на административното производство (констатация, която не се оспорва в настоящото производство по обжалване), е приложил неправилен правен критерий (изискващ да се установи потенциално въздействие върху решението) и е изопачил съдържанието на спорното решение, като не е изложил съответни мотиви в подкрепа на извода си, че посоченият (неправилен) критерий не е изпълнен.

Второ основание: Общият съд е допуснал явни грешки при прилагане на правото, тъй като в нарушение на член 107, параграф 1 ДФЕС не е преценил дали Комисията е приложила правилно критерия за частния инвеститор, превишил е правомощията си за съдебен контрол, като е заменил мотивите, изложени в спорното решение, със собствените си мотиви, разместил е тежестта на доказване, не е изложил съответни мотиви, изопачил е доказателствата, не се е съобразил с правилата на доказване (във връзка със своите собствени изводи и задължението си да прецени дали преценката на Комисията е правилна) и е нарушил основния принцип на върховенство на правото на ЕС. Неговите грешки се отнасят по-конкретно до извода, че Комисията не е била длъжна да вземе предвид и да разгледа въпроса за повишаването на инфлацията и за валутния риск, позоваването от Общия съд на Закона от 28 юли 2005 г. като основание за ограничаване на критерия за частния инвеститор, извода, че Комисията не е била длъжна да вземе предвид и да разгледа въпроса за приключването и опасността от съдебни спорове, както и преценката на Общия съд по третия аспект в съображение 152.

Трето основание: Общият съд е допуснал явни грешки при прилагане на правото, тъй като не е приложил релевантния критерий и недопустимо е заменил мотивите на Комисията със собствените си мотиви, разместил е тежестта на доказване, не е изложил съответни мотиви и не се е съобразил с правилата на доказване.

Четвърто основание: Общият съд е допуснал явни грешки при прилагане на правото, тъй като за да отхвърли първата част на петото основание е изопачил ясното съдържание на доказателствата и не е изложил съответни мотиви.

____________