Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. prosince 2019 Autostrada Wielkopolska S.A. proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 24. října 2019 ve věci T-778/17, Autostrada Wielkopolska S.A. v. Komise

(Věc C-933/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Autostrada Wielkopolska S.A. (zástupci: O. Geiss, Rechtsanwalt, T. Siakka, dikigoros)

Další účastnice řízení: Evropská komise a Polská republika

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek,

zrušil rozhodnutí Komise (EU) 2018/556 ze dne 25. srpna 2017 o státní podpoře SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N), poskytnuté Polskem ve prospěch společnosti Autostrada Wielkopolska, nebo, podpůrně, vrátil věc Tribunálu,

v každém případě uložil Komisi náhradu nákladů řízení vynaložených navrhovatelkou v řízení o kasačním opravném prostředku a v řízení ve věci T-778/7 před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje čtyři důvody:

První důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se zjevně dopustil nesprávného právního posouzení tím, že zamítl první žalobní důvod navrhovatelky, jelikož poté, co zcela správně konstatoval, že Komise měla navrhovatelce umožnit předložit ve fázi správního řízení své vyjádření (přičemž toto konstatování není v rámci tohoto kasačního opravného prostředku zpochybňováno), uplatnil chybné právní kritérium (požadující prokázání možného účinku rozhodnutí), zkreslil obsah napadeného rozhodnutí a dostatečně neodůvodnil konstatování, že dané (chybné) kritérium nebylo splněno.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: zjevně nesprávná právní posouzení Tribunálu zahrnují neposouzení toho, zda Komise uplatnila kritérium investora v tržním hospodářství jako relevantní právní kritérium, čímž porušil čl. 107 odst. 1 SFEU, překročení kontrolních pravomocí tím, že odůvodnění napadeného rozhodnutí nahradil svým vlastním odůvodněním, obrácení důkazního břemene, nedostatečné odůvodnění, zkreslení důkazů, nedodržení pravidel dokazování (týkající se jeho vlastních konstatování a jeho povinnosti přezkoumat posouzení Komise z pohledu použitelných právních kritérií) a porušení základní zásady přednosti unijního práva. Konkrétně se pochybení týkají konstatování, že Komise nemusela zohlednit a posoudit změnu rizik souvisejících s inflací a se směnným kursem, toho, že Tribunál vycházel ze zákona ze dne 28. července 2005 jakožto omezení kritéria investora v tržním hospodářství, konstatování, že Komise nemusela zohlednit a posoudit rizika týkající se řešení krize a soudních sporů, a nesprávných posouzení Tribunálu ohledně třetího prvku v bodě 152 odůvodnění.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: tím, že zamítl druhou část druhého žalobního důvodu, se Tribunál dopustil zjevně nesprávného právního posouzení, jelikož chybně uplatnil použitelná kritéria, protiprávně nahradil odůvodnění Komise svým vlastním odůvodněním, převrátil důkazní břemeno, neposkytl dostatečné odůvodnění a nedodržel pravidla dokazování.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: tím, že zamítl první část pátého žalobního důvodu, se Tribunál dopustil zjevně nesprávného právního posouzení, jelikož zkreslil zjevný smysl důkazů a neposkytl dostatečné odůvodnění.

____________