Language of document :

Valitus, jonka Autostrada Wielkopolska S.A. on tehnyt 20.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-778/17 Autostrada Wielkopolska v. komissio 24.10.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-933/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Autostrada Wielkopolska S.A. (edustajat: O. Geiss, Rechtsanwalt ja T. Siakka, dikigoros)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Puolan tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion

kumoaa valtiontuesta SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N), jonka Puola on toteuttanut Autostrada Wielkopolska S.A:n hyväksi, 25.8.2017 annetun komission päätöksen (EU) 2018/556 tai toissijaisesti palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja joka tapauksessa

velvoittaa komission korvaamaan valittajalle muutoksenhakuasteessa aiheutuvat ja unionin yleisessä tuomioistuimessa asiassa T-778/17 käydyssä oikeudenkäynnissä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi seuraavaan neljään valitusperusteeseen:

Ensimmäinen valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin teki ilmeisen oikeudellisen virheen hylätessään valittajan ensimmäisen kanneperusteen, koska sen jälkeen kun se oli aivan oikein todennut, että komission olisi pitänyt antaa valittajalle mahdollisuus esittää huomautuksensa hallinnollisen menettelyn aikana (tätä toteamusta ei riitauteta tässä valituksessa), se sovelsi virheellistä oikeudellista kriteeriä (vaatiessaan näyttämään potentiaalisen vaikutuksen päätökseen) ja otti vääristyneellä tavalla huomioon riidanalaisen päätöksen sisällön eikä perustellut riittävästi toteamustaan (virheellisen kriteerin) täyttymättä jäämisestä.

Toinen valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisia virheitä jättäessään SEUT 107 artiklan 1 kohdan vastaisesti tutkimatta sen, että komissio sovelsi markkinataloustoimijaa koskevaa kriteeriä, oikean oikeudellisen kriteerin kannalta, ylittämällä valvontaa koskevan toimivaltansa korvaamalla riidanalaisen päätöksen perustelut omilla perusteluillaan, kääntämällä todistustaakan, perustelemalla puutteellisesti, ottamalla selvitysaineiston vääristyneellä tavalla huomioon, jättämällä noudattamatta todistelusääntöjä (suhteessa sen omiin toteamuksiin ja sen velvollisuuteen tutkia komission arvioinnit sovellettavien oikeudellisten perusteiden kannalta) ja loukkaamalla unionin oikeuden ensisijaisuutta koskevaa perustuvanlaatuista periaatetta. Nämä virheet liittyvät erityisesti siihen toteamukseen, että komissiolla ei ollut velvollisuutta ottaa huomioon ja tutkia inflaatio- ja valuuttakurssiriskin muuttumista, siihen, että unionin yleinen tuomioistuin tukeutui 28.7.2005 annettuun lakiin markkinataloussijoittajaa koskevan kriteerin rajana, toteamukseen, että komissio ei ollut velvollinen ottamaan huomioon ja tutkimaan irtisanomis- ja oikeusriitariskiä ja unionin yleisen tuomioistuimen 152 kohdan kolmannen osan osalta tekemiin arviointivirheisiin.

Kolmas valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin teki ilmeisen oikeudellisen virheen hylätessään toisen kanneperusteen toisen osan soveltamalla sovellettavaksi tulevaa kriteeriä väärin, korvaamalla kielletyllä tavalla komission perustelut omilla perusteluillaan, kääntämällä todistustaakan, perustelemalla puutteellisesti ja jättämällä noudattamatta todistelusääntöjä

Neljäs valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen hylätessään viidennen kanneperusteen ensimmäisen osan ottamalla selvitysaineiston vääristyneellä tavalla huomioon ja perustelemalla puutteellisesti.

____________