Language of document :

Överklagande ingett den 20 december 2019 av Autostrada Wielkopolska S.A. av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 24 oktober 2019 i mål T-778/17, Autostrada Wielkopolska S.A. mot kommissionen

(Mål C-933/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Autostrada Wielkopolska S.A. (ombud: O. Geiss, Rechtsanwalt, T. Siakka, dikigoros)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Republiken Polen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

ogiltigförklara kommissionens beslut (EU) 2018/556 av den 25 augusti 2017 om det statliga stöd SA.35356 (2013/C) (f.d. 2013/NN, f.d. 2012/N) som Polen har genomfört till förmån för Autostrada Wielkopolska SA eller, i andra hand, återförvisa målet till tribunalen, och, i vilket fall

förplikta kommissionen att ersätta klagandens rättegångskostnader i målet om överklagande och i mål T-778/17 vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet har klaganden åberopat fyra grunder.

Genom den första grunden har klaganden gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till uppenbart felaktig rättstillämpning genom att ogilla klagandens första yrkande i ansökan eftersom den, efter att ha med rätta ha slagit fast att kommissionen skulle ha givit klaganden möjlighet att yttra sig igen inom ramen för det administrativa förfarandet (denna slutsats ifrågasätts inte genom förevarande överklagande), tillämpade felaktiga rättsliga kriterier (genom att uppställa ett krav på att det skulle vara styrkt att beslutet kunde påverkas), missuppfattade innehållet i det omtvistade beslutet, och åsidosatte sin motiveringsskyldighet med avseende på varför de (felaktiga kriterierna) inte var uppfyllda.

Genom den andra grunden har klaganden gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till uppenbart felaktig rättstillämpning genom att den, i strid med artikel 107.1 FEUF, inte prövade kommissionens tillämpning av kriteriet avseende en privat investerare mot bakgrund av riktiga rättsliga kriterier, missbrukade sin prövningsrätt genom att använda resonemanget i det omtvistade beslutet som sitt eget, omkastade bevisbördan, åsidosatte sin motiveringsskyldighet, missuppfattade bevisningen, åsidosatte bevisreglerna (med avseende på sina egna slutsatser och sin skyldighet att pröva kommissionens bedömning mot bakgrund av tillämpliga rättsliga kriterier), samt åsidosatte den grundläggande principen om unionsrättens företräde. Dessa fel avser närmare bestämt slutsatsen att kommissionen inte var skyldig att beakta och bedöma inflationen och växelkursrisken, den omständigheten att tribunalen begränsade kriteriet avseende en privat investerare med stöd av lagen av den 28 juli 2005, slutsatsen att kommissionen inte var skyldig att beakta och bedöma risken för uppsägning och tvister, samt fel beträffande tribunalens tillämpning av den tredje faktorn i skäl 152.

Genom den tredje grunden har klaganden gjort gällande att, genom att ogilla den andra delen av det andra yrkandet, gjorde tribunalen sig skyldig till uppenbart felaktig rättstillämpning, då den felaktigt tillämpade de rättsliga kriterierna, använde resonemanget i det omtvistade beslutet som sitt eget, omkastade bevisbördan, samt åsidosatte sin motiveringsskyldighet och bevisreglerna.

Genom den fjärde grunden har klaganden gjort gällande att, genom att ogilla den första grunden för det femte yrkandet, gjorde tribunalen sig skyldig till felaktig rättstillämpning, då den missuppfattade bevisningen och åsidosatte sin motiveringsskyldighet.

____________