Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 3 grudnia 2019 r. – VZ i in. / Eurowings GmbH

(Sprawa C-880/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: VZ i in.

Strona pozwana: Eurowings GmbH

Pytania prejudycjalne

Czy art. 5 ust. 1 lit. c) ppkt (iii) rozporządzenia WE nr 261/041 należy interpretować w ten sposób, że wskazana w tym przepisie zmiana planu podróży umożliwiająca pasażerowi odlot nie wcześniej, niż godzinę przed planowanym czasem odlotu, musi nastąpić z tego samego miejsca odlotu, co zarezerwowany lot, czy też może również nastąpić odlot z innego portu lotniczego?

Czy w przypadku gdy może nastąpić odlot z innego portu lotniczego, decydujące jest wówczas jedynie to, by odlot nie miał miejsca wcześniej niż jedną godzinę przed planowanym czasem odlotu, niezależnie od tego, jak daleki jest dojazd pasażera na lotnisko, czy też różnicę czasu należy obliczyć również w związku z dojazdem pasażera na lotnisko?

____________

1     Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. 2004, L 46, s. 1).