Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf (Nemecko) 3. decembra 2019 – VZ a i./Eurowings GmbH

(vec C-880/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: VZ a i.

Žalovaná: Eurowings GmbH

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 5 ods. 1 písm. c) bod iii) nariadenia (ES) č. 261/20041 vykladať tak, že presmerovanie spomenuté v tomto ustanovení, ktoré cestujúcemu umožní odletieť maximálne hodinu pred plánovaným časom odletu, sa musí uskutočniť z toho istého miesta odletu ako rezervované letecké spojenie, alebo prichádza do úvahy aj odlet z iného letiska?

V prípade, že prichádza do úvahy aj odlet z iného letiska, je rozhodujúca len skutočnosť, že odlet sa uskutoční maximálne hodinu pred plánovaným časom odletu, bez ohľadu na to, ako dlho trvá príchod cestujúceho na letisko, alebo sa má časová odchýlka vypočítať aj v súvislosti s príchodom cestujúceho na letisko?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).