Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 3 december 2019 – VZ m.fl. mot Eurowings GmbH

(Mål C-880/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Sökande: VZ m.fl.

Svarande: Eurowings GmbH

Tolkningsfråga

Ska artikel 5.1 c iii i förordning (EG) nr 261/20041 tolkas så, att den ombokade flygning som enligt denna bestämmelse ska erbjudas passageraren, så att de kan avresa högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden, ska avgå från samma avgångsort som bokats för flygförbindelsen, eller får en avgång från en annan flygplats erbjudas?

För det fall att en flygning från en annan flygplats får erbjudas, är det enda avgörande i så fall huruvida avgången ligger högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden, oavsett hur lång resa passageraren har till flygplatsen eller ska passagerarens resa till flygplatsen inräknas i denna tidsskillnad?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).