Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Köln (Германия), постъпило на 22 ноември 2019 г. — Vodafone GmbH/Федерална република Германия

(Дело C-854/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Köln

Страни в главното производство

Жалбоподател: Vodafone GmbH

Ответник: Федерална република Германия

Преюдициални въпроси

a)    Когато тарифен план за предоставяне на мобилни съобщителни услуги, който клиентите могат да ползват в чужбина и който предвижда месечен включен обем на трафика на мобилни данни, след чието изчерпване скоростта на преноса на данни се намалява, може да бъде разширен с предвидена в тарифния план безплатна опция, въз основа на която на територията на страната могат да бъдат ползвани определени услуги, предоставяни от предприятия — партньори на далекосъобщителното предприятие, без обемът на данни, потребени в резултат от ползването на тези услуги, да се приспада от месечния обем данни, включен в тарифния план за предоставяне на мобилни съобщителни услуги, докато в чужбина се извършва приспадане на съответния обем данни от месечния обем данни, включен в тарифния план за предоставяне на мобилни съобщителни услуги, трябва ли понятието за регулирана услуга за роуминг на данни по смисъла на член 6а във връзка с член 2, параграф 2, буква м) от Регламент № 531/20121 да се тълкува в смисъл, че тарифният план за предоставяне на мобилни съобщителни услуги и предвидената в тарифния план опция трябва, взети заедно, да се квалифицират като единна регулирана услуга за роуминг на данни, вследствие на което е недопустимо обемът данни, потребени в резултат от ползването на услугите, предоставени от предприятия партньори, да не се приспада от месечния включен обем данни само на територията на страната?

б)    При утвърдителен отговор на буква а) от първия въпрос, трябва ли член 6а от Регламент № 531/2012 в положение като разглежданото в главното производство да се тълкува в смисъл, че приспадането в чужбина на обема данни, потребени в резултат от ползването на услугите, предоставени от предприятия партньори, от месечния обем данни, включен в тарифния план за предоставяне на мобилни съобщителни услуги, следва да се квалифицира като таксуване на допълнителна такса?

в)    При утвърдителен отговор на букви а) и б) от първия въпрос, такъв ли би бил отговорът и ако в положение като разглежданото в главното производство се изисква заплащане на такса за предвидената в тарифния план опция?

a)    При утвърдителен отговор на буква а) от първия въпрос, трябва ли член 6б, параграф 1, първа алинея от Регламент № 531/2012 в положение като разглежданото в главното производство да се тълкува в смисъл, че „политика за справедливо ползване“ (Fair Use Policy), прилагана спрямо потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, може да бъде предвидена и по отношение на предвидената в тарифния план опция като такава?

б)    При утвърдителен отговор на буква а) от първия въпрос и отрицателен отговор на буква а) от втория въпрос, трябва ли член 6б, параграф 1, първа алинея от Регламент № 531/2012 в положение като разглежданото в главното производство да се тълкува в смисъл, че обща „политика за справедливо ползване“ (Fair Use Policy), прилагана спрямо потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, може да бъде предвидена както по отношение на тарифния план за предоставяне на мобилни съобщителни услуги, така и по отношение на предвидената в тарифния план опция, вследствие на което общата национална цена на дребно съгласно тарифния план за предоставяне на мобилни съобщителни услуги, съответно сборът от общите национални цени на дребно съгласно тарифния план за предоставяне на мобилни съобщителни услуги и съгласно предвидената в тарифния план опция следва да бъдат взети предвид при изчисляването на обема данни, който следва да бъде предоставен в рамките на обща „политика за справедливо ползване“ (Fair Use Policy)?

в)    При утвърдителен отговор на буква а) от първия въпрос и отрицателен отговор на букви а) и б) от втория въпрос, може ли член 6б, параграф 1, първа алинея от Регламент № 531/2012 във връзка с член 4, параграф 2, първа алинея от Регламент за изпълнение 2016/22862 да се прилага по аналогия в положение като разглежданото в главното производство по такъв начин, че може да бъде предвидена „политика за справедливо ползване“ (Fair Use Policy) по отношение на предвидената в тарифния план опция като такава?

a)    При утвърдителен отговор на букви а) и в) от втория въпрос, трябва ли понятието за отворен пакет за данни по смисъла на член 6б, параграф 1, първа алинея от Регламент № 531/2012 във връзка с член 4, параграф 2, първа алинея и член 2, параграф 2, буква в) Регламент за изпълнение 2016/2286 да се тълкува в смисъл, че предвидена в тарифния план опция, за която се изисква заплащането на такса, разглеждана самостоятелно, следва да се квалифицира като отворен пакет за данни?

б)    При утвърдителен отговор на буква а) от третия въпрос, такъв ли би бил отговорът и в положение като разглежданото в главното производство, ако за предвидената в тарифния план опция не се изисква заплащането на такса?

При утвърдителен отговор на буква а) или в) от втория въпрос и отрицателен отговор на буква а) или б) от третия въпрос, трябва ли член 6б, параграф 1, първа алинея от Регламент № 531/2012 във връзка с член 4, параграф 2, първа алинея от Регламент за изпълнение 2016/2286 в положение като разглежданото в главното производство да се тълкува в смисъл, че общата национална цена на дребно съгласно тарифния план за предоставяне на мобилни съобщителни услуги следва да се вземе предвид за изчисляване и на онзи обем, който трябва да бъде предоставен на роуминг клиента в рамките на „политика за справедливо ползване“ (Fair Use Policy), отнасяща се само до предвидената в тарифния план опция като такава?

____________

1     Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 172, 2012 г., стр. 10).

2     Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 на Комисията от 15 декември 2016 година за определяне на подробни правила относно прилагането на политика за справедливо ползване и относно методиката за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг, както и относно заявлението, което се подава от доставчика на роуминг за целите на тази оценка (ОВ L 344, 2016 г., стр. 46).