Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Köln (Německo) dne 22. listopadu 2019 – Vodafone GmbH v. Spolková republika Německo

(Věc C-854/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Köln

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Vodafone GmbH

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

1.    a)    Musí být pojem „regulovaná roamingová datová služba“ ve smyslu článku 6a ve spojení s čl. 2 odst. 2 písm. m) nařízení č. 531/2012 1 v případě, že mobilní tarif, který zákazníci mohou využívat v zahraničí a který stanoví základní měsíční objem dat pro mobilní datový provoz, který je v něm zahrnut a po jehož vyčerpání dojde ke snížení přenosové rychlosti, lze rozšířit o bezplatné tarifní zvýhodnění, na jehož základě lze v domovském státě využívat určité služby partnerských podniků dotčené telekomunikační společnosti, aniž by se data spotřebovaná v důsledku využívání těchto služeb započítávala do objemu dat přenesených v rámci základního měsíčního objemu dat dotčeného mobilního tarifu, zatímco v zahraničí se dotčená data do objemu dat přenesených v rámci základního měsíčního objemu dat dotčeného mobilního tarifu započítávají, chápán v tom smyslu, že mobilní tarif a tarifní zvýhodnění musí být společně kvalifikovány jako jediná regulovaná roamingová datová služba, v důsledku čehož je nezapočítávání dat, která byla spotřebována využíváním služeb partnerských podniků pouze v domovském státě, do objemu dat přenesených v rámci základního měsíčního objemu dat nepřípustné?

b)    V případě kladné odpovědi na otázku 1 a): Musí být článek 6a nařízení č. 531/2012 v takové situaci, o jakou se jedná v projednávané věci, vykládán v tom smyslu, že započítávání dat spotřebovaných v důsledku využívání služeb partnerských podniků v zahraničí do objemu dat přenesených v rámci základního měsíčního objemu dat dotčeného mobilního tarifu musí být kvalifikováno jako účtování příplatku?

c)    V případě kladných odpovědí na otázku 1 a) a na otázku 1 b): Platí výše uvedené i v případě, že je v takové situaci, o jakou se jedná v projednávané věci, za dotčené tarifní zvýhodnění požadována úplata?

2.    a)    V případě kladné odpovědi na otázku 1 a): Musí být čl. 6b odst. 1 první pododstavec nařízení č. 531/2012 v takové situaci, o jakou se jedná v projednávané věci, vykládán v tom smyslu, že politiku přiměřeného využívání („fair use policy“), pokud jde o spotřebu regulovaných maloobchodních roamingových služeb, lze stanovit rovněž pro dotčené tarifní zvýhodnění jako takové?

b)    V případě kladné odpovědi na otázku 1 a) a záporné odpovědi na otázku 2 a): Musí být čl. 6b odst. 1 první pododstavec nařízení č. 531/2012 v takové situaci, o jakou se jedná v projednávané věci, chápán v tom smyslu, že lze stanovit společnou politiku přiměřeného využívání („fair use policy“), pokud jde o spotřebu regulovaných maloobchodních roamingových služeb, jak pro dotčený mobilní tarif, tak i pro dotčené tarifní zvýhodnění, v důsledku čehož se při stanovení objemu dat, který má být poskytnut v rámci společné „fair use policy“, musí vycházet z celkové vnitrostátní maloobchodní ceny dotčeného mobilního tarifu, respektive ze součtu celkových vnitrostátních maloobchodních cen dotčeného mobilního tarifu a dotčeného tarifního zvýhodnění?

c)    V případě kladné odpovědi na otázku 1 a) a záporných odpovědí na otázku 2 a) a na otázku 2 b): Lze čl. 6b odst. 1 první pododstavec nařízení č. 531/2012 ve spojení s čl. 4 odst. 2 prvním pododstavcem prováděcího nařízení č. 2016/2286 2 v takové situaci, o jakou se jedná v projednávané věci, analogicky použít v tom smyslu, že politiku přiměřeného využívání („fair use policy“) lze stanovit pro dotčené tarifní zvýhodnění jako takové?

3.    a)    V případě kladné odpovědi na otázku 2 a) nebo 2 c): Musí být pojem „otevřený datový balíček“ ve smyslu čl. 6b odst. 1 prvního pododstavce nařízení č. 531/2012 ve spojení s čl. 4 odst. 2 prvním pododstavcem a čl. 2 odst. 2 písm. c) prováděcího nařízení č. 2016/2286 vykládán v tom smyslu, že tarifní zvýhodnění, za které je požadována úplata, musí být samo o sobě kvalifikováno jako otevřený datový balíček?

b)    V případě kladné odpovědi na otázku 3 a): Platí výše uvedené rovněž v takové situaci, o jakou se jedná v projednávané věci, pokud za dotčené tarifní zvýhodnění není požadována úplata?

4.    V případě kladné odpovědi na otázku 2 a) nebo c) a záporné odpovědi na otázku 3 a) nebo b): Musí být čl. 6b odst. 1 první pododstavec nařízení č. 531/2012 ve spojení s čl. 4 odst. 2 prvním pododstavcem prováděcího nařízení č. 2016/2286 v takové situaci, o jakou se jedná v projednávané věci, vykládán v tom smyslu, že se celková vnitrostátní maloobchodní cena dotčeného mobilního tarifu musí použít rovněž pro účely výpočtu objemu, který roamingovému zákazníkovi musí být poskytnut v rámci „fair use policy“ vztahující se izolovaně na dotčené tarifní zvýhodnění jako takové?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 10).

2     Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2286 ze dne 15. prosince 2016, kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se uplatňování politiky přiměřeného využívání a metodologie posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming a týkající se žádosti, kterou má podat poskytovatel roamingu pro účely tohoto posouzení (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 46).