Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Köln (Saksamaa) 22. novembril 2019 – Vodafone GmbH versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-854/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Vodafone GmbH

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Eelotsuse küsimused

1.    a)    Kas reguleeritud andmeside-rändlusteenuse mõistet määruse (EL) nr 531/20121 artikli 6a tähenduses koostoimes sama määruse artikli 2 lõike 2 punktiga m tuleb olukorras, kus mobiilside tariifikava – mida kliendid saavad välismaal kasutada ja mis määrab kindlaks mobiilse andmesideliikluse igakuise andmemahu, mille ületamisel piiratakse andmesidekiirust – on tasuta lisapaketiga võimalik laiendada, mis võimaldab Saksamaal kasutada sideettevõtja partnerettevõtjate teatavaid teenuseid, ilma et nende teenuste kasutamisel kulutatud andmemahtu arvestataks mobiilside tariifikavas sisalduva igakuise andmemahu hulka, samal ajal kui välismaal arvestatakse vastav andmemaht mobiilside tariifikavas sisalduva igakuise andmemahu hulka, tõlgendada nii, et mobiilside tariifikava ja selle lisapaketti tuleb koos käsitada ühtse reguleeritud andmeside-rändlusteenusena, mille tõttu on olukord, kus partnerettevõtja teenuste kasutamisel kulutatud andmemaht jäetakse paketis sisalduva igakuise andmemahu hulka arvestamata, lubamatu ainult Saksamaal?

b)    Juhul kui vastus küsimusele 1 a) on jaatav: Kas määruse nr 531/2012 artiklit 6a tuleb käesoleva kohtuasjaga sarnases olukorras tõlgendada nii, et partnerettevõtja teenuste kasutamisel välismaal kulutatud andmemahu arvestamist mobiilside tariifikavas sisalduva igakuise andmemahu hulka tuleb käsitada lisatasu kohaldamisena?

c)    Juhul kui vastus küsimustele 1 a) ja 1 b) on jaatav: Kas see kehtib ka käesoleva kohtuasjaga sarnases olukorras, kus lisapakett on tasuline?

2.    a)    Juhul kui vastus küsimusele 1 a) on jaatav: Kas määruse nr 531/2012 artikli 6b lõike 1 esimest lõiku tuleb käesoleva kohtuasjaga sarnases olukorras tõlgendada nii, et mõistliku kasutamise poliitikat (fair use policy) jaemüügitasandil osutatavate reguleeritud rändlusteenuste kasutamise suhtes võib rakendada ka lisapaketi kui sellise puhul?

b)    Juhul kui vastus küsimusele 1 a) on jaatav ja vastus küsimusele 2 a) on eitav: Kas määruse nr 531/2012 artikli 6b lõike 1 esimest lõiku tuleb käesoleva kohtuasjaga sarnases olukorras tõlgendada nii, et ühist mõistliku kasutamise poliitikat (fair use policy) jaemüügitasandil osutatavate reguleeritud rändlusteenuste kasutamise suhtes võib rakendada nii mobiilside tariifikava kui ka lisapaketi puhul, mille tõttu tuleb ühise mõistliku kasutamise poliitika raames pakutava andmemahu arvestamisel lähtuda tariifikava üldisest riigisisest jaehinnast või tariifikava ja lisapaketi üldiste riigisiseste jaehindade summast?

c)    Juhul kui vastus küsimusele 1 a) on jaatav ning vastus küsimustele 2 a) ja 2 b) on eitav: Kas määruse nr 531/2012 artikli 6b lõike 1 esimest lõiku koostoimes rakendusmääruse (EL) 2016/22862 artikli 4 lõike 2 esimese lõiguga saab käesoleva kohtuasjaga sarnases olukorras analoogia alusel kohaldada nii, et mõistliku kasutamise poliitikat (fair use policy) võib eraldi rakendada lisapaketi suhtes?

3.    a)    Juhul kui vastus küsimusele 2 a) või c) on jaatav: Kas piiramatu mahuga andmepaketi mõistet määruse nr 531/2012 artikli 6b lõike 1 esimese lõigu tähenduses koostoimes rakendusmääruse 2016/2286 artikli 4 lõike 2 esimese lõigu ja artikli 2 lõike 2 punktiga c tuleb tõlgendada nii, et mobiilside tariifikava, mille eest tuleb maksta tasu, tuleb käsitada piiramatu mahuga andmepaketina?

b)    Juhul kui vastus küsimusele 3 a) on jaatav: Kas see kehtib ka käesoleva kohtuasjaga sarnases olukorras, kus mobiilside tariifikava eest ei tule tasu maksta?

4.    Juhul kui vastus küsimusele 2 a) või c) on jaatav ning vastus küsimusele 3 a) või b) on eitav: Kas käesoleva kohtuasjaga sarnases olukorras tuleb määruse nr 531/2012 artikli 6b lõike 1 esimest lõiku koostoimes rakendusmääruse 2016/2286 artikli 4 lõike 2 esimese lõiguga tõlgendada nii, et tariifikava üldisest riigisisest jaehinnast tuleb lähtuda ka selle andmemahu arvestamisel, mida tuleb rändluskliendile pakkuda eraldi lisapaketi kui sellise suhtes rakendatava mõistliku kasutamise poliitika (fair use policy) raames?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuni 2012. aasta määrus nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT 2012, L 172, lk 10).

2 Komisjoni 15. detsembri 2016. aasta rakendusmäärus 2016/2286, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad mõistliku kasutamise poliitika rakendamist, jaemüügitasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasude kaotamise jätkusuutlikkuse hindamise metoodikat ja rändlusteenuse osutaja poolt sellise hindamise eesmärgil esitatavat taotlust (ELT 2016, L 344, lk 46).