Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. studenoga 2020. uputio Verwaltungsgericht Köln (Njemačka) – Vodafone GmbH protiv Savezne Republike Njemačke

(predmet C-854/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Köln

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Vodafone GmbH

Tuženik: Bundesrepublik Deutschland

Prethodna pitanja

a)    Treba li pojam regulirane podatkovne usluge u roamingu u smislu članka 6.a u vezi s člankom 2. stavkom 2. točkom (m) Uredbe br. 531/20121 u slučaju u kojem se tarifa mobilnih telekomunikacija koju mogu upotrebljavati korisnici u inozemstvu i kojom je za podatkovni promet u pokretnoj mreži predviđena mjesečna ukupna količina podataka nakon čije se potrošnje smanjuje brzina prijenosa podataka može proširiti na besplatnu tarifnu opciju na temelju koje se u tuzemstvu može koristiti određenim uslugama partnera telekomunikacijskih poduzeća, a da se količina podataka potrošena korištenjem tih usluga ne uračunava u mjesečnu ukupnu količinu podataka tarife mobilnih telekomunikacija, dok se u inozemstvu dotična količina podataka uračunava u mjesečnu ukupnu količinu podataka, tumačiti na način da tarifu mobilnih telekomunikacija i tarifnu opciju zajedno treba smatrati jedinstveno reguliranom podatkovnom uslugom, što dovodi do toga da je neuračunavanje količine podataka potrošene korištenjem usluga partnerskih poduzeća u mjesečnu ukupnu količinu podataka nedopušteno isključivo u tuzemstvu?

b)    Ako odgovor na prethodno pitanje navedeno pod točkom 1. a) treba biti potvrdan: Treba li u situaciji poput one u ovom predmetu članak 6.a Uredbe br. 531/2012 tumačiti na način da uračunavanje količine podataka potrošene korištenjem usluga partnerskih poduzeća u mjesečnu ukupnu količinu podataka u okviru tarife mobilnih telekomunikacija u inozemstvu treba smatrati obračunom dodatne naknade?

c)    Ako odgovori na prethodna pitanja navedena pod točkama 1. a) i 1. b) trebaju biti potvrdni: Vrijedi li to i ako se u situaciji poput one u ovom predmetu zahtijeva plaćanje naknade za tarifnu opciju?

a)    Ako odgovor na prethodno pitanje navedeno pod točkom 1. a) treba biti potvrdan: Treba li u situaciji poput one u ovom predmetu članak 6.b stavak 1. podstavak 1. Uredbe br. 531/2012 tumačiti na način da se politika pravedne uporabe („Fair Use Policy”) u pogledu korištenja reguliranim maloprodajnim uslugama roaminga može predvidjeti i za tarifnu opciju kao takvu?

b)    Ako odgovor na prethodno pitanje navedeno pod točkom 1. a) treba biti potvrdan, a na prethodno pitanje navedeno pod točkom 2. a) niječan: Treba li u situaciji poput one u ovom predmetu članak 6.b stavak 1. podstavak 1. Uredbe br. 531/2012 tumačiti na način da se zajednička politika pravedne uporabe („Fair Use Policy”) u pogledu korištenja reguliranim maloprodajnim uslugama roaminga može predvidjeti i za tarifu mobilnih telekomunikacija i za tarifnu opciju, što dovodi do toga da se domaća ukupna maloprodajna cijena tarife mobilnih telekomunikacija odnosno zbroj domaće ukupne maloprodajne cijene tarife mobilnih telekomunikacija i tarifne opcije treba temeljiti na izračunu količine podataka koja je dostupna u okviru zajedničke „Fair Use Policy”?

c)    Ako odgovor na prethodno pitanje navedeno pod točkom 1. a) treba biti potvrdan, a odgovori na prethodna pitanja navedena pod točkama 2. a) i 2. b) niječni: Primjenjuje li se po analogiji u situaciji poput one u ovom predmetu članak 6.b stavak 1. podstavak 1. Uredbe br. 531/2012 u vezi s člankom 4. stavkom 2. podstavkom 1. Provedbene uredbe br. 2016/22862 na način da se politika pravedne uporabe („Fair Use Policy”) može predvidjeti za tarifnu opciju kao takvu?

a)    Ako odgovor na prethodno pitanje navedeno pod točkom 2 a) ili c) treba biti potvrdan: Treba li pojam otvorenog paketa podataka u smislu članka 6.b stavka 1. podstavka 1. Uredbe br. 531/2012 u vezi s člankom 4. stavkom 2. podstavkom 1. i člankom 2. stavkom 2. točkom c) Provedbene uredbe br. 2016/2286 tumačiti na način da tarifnu opciju u pogledu koje se traži plaćanje naknade treba samu po sebi smatrati otvorenim paketom podataka?

b)    Ako odgovor na prethodno pitanje navedeno pod točkom 3. a) treba biti potvrdan: Vrijedi li to i ako se u situaciji poput one u ovom predmetu ne zahtijeva plaćanje naknade za tarifnu opciju?

Ako odgovor na prethodno pitanje navedeno pod točkom 2. a) ili c) treba biti potvrdan, a na prethodno pitanje navedeno pod točkom 3. a) ili b) niječan: Treba li u situaciji poput one u ovom predmetu članak 6.b stavak 1. podstavak 1. Uredbe br. 531/2012 u vezi s člankom 4. stavkom 2. podstavkom 1. Provedbene uredbe br. 2016/2286 tumačiti na način da se ukupna domaća maloprodajna cijena tarifa mobilnih telekomunikacija treba uzimati u obzir prilikom izračuna količine koja korisniku roaminga mora biti dostupna u okviru „Fair Use Policy” koja se odnosi isključivo na tarifnu opciju kao takvu?

____________

1     Uredba (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (preinaka) (SL 2012., L 172, str. 10.)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 53., str. 249.)

2     Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2286 оd 15. prosinca 2016. o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni politike pravedne uporabe, o metodologiji procjene održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roaming te o zahtjevu koji podnosi pružatelj usluga roaminga za potrebe te procjene (SL 2016., L 344, str. 46.).