Language of document :

2019 m. lapkričio 22 d. Verwaltungsgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vodafone GmbH / Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-854/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Vodafone GmbH

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.    a)    Ar tuo atveju, kai judriojo ryšio tarifas, kuriuo klientai gali naudotis užsienyje ir kuris apima tam tikrą mėnesinį mobiliųjų duomenų limitą, kurį išnaudojus sumažinama perdavimo sparta, gali būti papildytas nemokama galimybe, kurią pasirinkus šalies viduje galima naudotis tam tikromis telekomunikacijų įmonės partnerių paslaugomis, kuriomis naudojantis išnaudotas duomenų kiekis neįtraukiamas į mėnesinį mobiliųjų duomenų limitą, o užsienyje atitinkamas duomenų kiekis yra įtraukiamas į mėnesinį mobiliųjų duomenų limitą, Reglamento Nr. 531/20121 6a straipsnyje, siejamame su 2 straipsnio 2 dalies m punktu, vartojamą reguliuojamos duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugos sąvoką reikia suprasti taip, kad judriojo ryšio tarifas ir pasirinkimo galimybė kartu turi būti laikomi viena reguliuojama duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga ir tai reiškia, kad neįtraukti naudojantis partnerių paslaugomis tik šalies viduje išnaudoto duomenų kiekio į mėnesinį duomenų limitą yra draudžiama?

b)    Jei atsakymas į pirmojo klausimo a dalį būtų teigiamas: ar tokioje situacijoje, kaip antai nagrinėjama šioje byloje, Reglamento Nr. 531/2012 6a straipsnį reikia aiškinti taip, kad naudojantis partnerių paslaugomis užsienyje išnaudoto duomenų kiekio įtraukimas į mėnesinį mobiliųjų duomenų limitą yra laikytinas papildomu mokesčiu?

c)    Jei atsakymas į pirmojo klausimo a ir b dalis būtų teigiamas: ar tai taikoma ir tada, kai tokioje situacijoje, kaip antai nagrinėjama šioje byloje, už pasirinkimo galimybę reikalaujama mokesčio?

2.    a)    Jei atsakymas į pirmojo klausimo a dalį būtų teigiamas: ar tokioje situacijoje, kaip antai nagrinėjama šioje byloje, Reglamento Nr. 531/2012 6b straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą reikia aiškinti taip, kad reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų vartojimui taikomos „sąžiningo naudojimo taisyklės“ gali būti numatytos ir pasirinkimo galimybei per se?

b)    Jei atsakymas į pirmojo klausimo a dalį būtų teigiamas, o atsakymas į antrojo klausimo a dalį – neigiamas: ar tokioje situacijoje, kaip antai nagrinėjama šioje byloje, Reglamento Nr. 531/2012 6b straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą reikia suprasti taip, kad bendros reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų vartojimui taikomos „sąžiningo naudojimo taisyklės“ gali būti numatytos ir judriojo ryšio tarifui, ir pasirinkimo galimybei ir tai reikštų, kad apskaičiuojant pagal sąžiningo naudojimo taisykles suteikiamų duomenų kiekį reikia remtis bendra mažmenine judriojo ryšio tarifo kaina šalies viduje arba bendrų mažmeninių judriojo ryšio tarifo kainų šalies viduje bei pasirinkimo galimybės suma?

c)    Jei atsakymas į pirmojo klausimo a dalį būtų teigiamas, o atsakymas į antrojo klausimo a dalį ir b dalį – neigiamas: ar tokioje situacijoje, kaip antai nagrinėjama šioje byloje, Reglamento Nr. 531/2012 6b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, siejama su Įgyvendinimo reglamento Nr. 2016/22862 4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, pagal analogiją yra taikoma taip, kad „sąžiningo naudojimo taisyklės“ gali būti numatytos ir pasirinkimo galimybei per se?

3.    a)    Jei atsakymas į antrojo klausimo a dalį arba c dalį būtų teigiamas: ar neapibrėžtinio duomenų kiekio paslaugų paketo sąvoką, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 531/2012 6b straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, siejamą su Įgyvendinimo reglamento Nr. 2016/2286 4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir 2 straipsnio 2 dalies c punktu, reikia aiškinti taip, kad pasirinkimo galimybė, už kurią reikalaujama mokesčio, atskirai yra laikytina neapibrėžtinio duomenų kiekio paslaugų paketu?

b)    Jei atsakymas į trečiojo klausimo a dalį būtų teigiamas: ar tai taikoma ir tokioje situacijoje, kaip antai nagrinėjama šioje byloje, kai už pasirinkimo galimybę mokesčio nereikalaujama?

4.    Jei atsakymas į antrojo a dalį arba c dalį būtų teigiamas, o atsakymas į trečiojo klausimo a dalį arba b dalį – neigiamas: ar tokioje situacijoje, kaip antai nagrinėjama šioje byloje, Reglamento Nr. 531/2012 6b straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, siejamą su Įgyvendinimo reglamento Nr. 2016/2286 4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, reikia aiškinti taip, kad šalies viduje taikoma mažmenine judriojo ryšio tarifo kaina reikia remtis ir apskaičiuojant tą duomenų kiekį, kuris tarptinklinio ryšio vartotojui turi būti suteiktas pagal „sąžiningo naudojimo taisykles“, atskirai taikomas tik pasirinkimo galimybei per se?

____________

1 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (OL L 172, 2012, p. 10).

2 2016 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2286, kuriuo nustatomos išsamios sąžiningo naudojimo taisyklių taikymo, papildomų mažmeninių tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo tvarumo vertinimo metodikos taikymo ir prašymo, kurį to vertinimo tikslu turi pateikti tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, teikimo taisyklės (OL L 344, 2016, p. 46).