Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 22. novembrī iesniedza Verwaltungsgericht Köln (Vācija) – Vodafone GmbH/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-854/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Köln

Pamatlietas puses

Prasītāja: Vodafone GmbH

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prejudiciālie jautājumi

1.    a)    Vai regulēta datu viesabonēšanas pakalpojuma jēdziens Regulas Nr. 531/20121 6.a panta izpratnē, skatot to kopsakarā ar 2. panta 2. punkta m) apakšpunktu, gadījumā, kad mobilo sakaru tarifu plāns, ko klients var izmantot, esot ārvalstīs, un kas mobilo datu pārraidei paredz iekļautu datu apjomu, pēc kura iztērēšanas tiek samazināts datu pārraides ātrums, var tikt papildināts ar bezmaksas izvēles tarifu plānu, pamatojoties uz kuru iekšzemē iespējams izmantot noteiktus telekomunikāciju uzņēmuma partneruzņēmumu pakalpojumus, datu apjomam, kas patērēts, izmantojot šos pakalpojumus, netiekot pieskaitītam mobilo sakaru tarifu plānā iekļautajam mēneša datu apjomam, kurpretim ārvalstīs attiecīgo datu apjomu pieskaita tarifu plānā iekļautajam mēneša datu apjomam, ir jāsaprot tādējādi, ka mobilo sakaru tarifu plāns un izvēles tarifu plāns, aplūkojot tos kopā, ir uzskatāmi par vienotu regulētu datu viesabonēšanas pakalpojumu, kā rezultātā, tikai iekšzemē nav atļauts tarifu plānā iekļautajam mēneša datu apjomam nepieskaitīt datu apjomu, kas patērēts, izmantojot partneruzņēmumu pakalpojumus?

b)    Ja atbilde uz jautājumu 1.a) ir apstiprinoša: vai Regulas Nr. 531/2012 6.a pants situācijā, kāda tā ir šajā lietā, ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja datu apjoms, kas ir patērēts, izmantojot partneruzņēmumu pakalpojumus, ir pieskaitīts mobilo sakaru tarifu plānā iekļautajam mēneša datu apjomam ārvalstīs, ir jāuzskata, ka ir piemērota papildmaksa?

c)    Ja atbilde uz jautājumu 1.a) un jautājumu 1.b) ir apstiprinoša: vai tas attiecas arī uz gadījumu, kad situācijā, kāda tā ir šajā lietā, tiek prasīta samaksa par izvēles tarifu plānu?

2.    a)    Ja atbilde uz jautājumu 1.a) ir apstiprinoša: vai Regulas Nr. 531/2012 6.b panta 1. punkta 1. rindkopa situācijā, kāda tā ir šajā lietā, ir jāinterpretē tādējādi, ka godīgas izmantošanas politikas regulējumu (“Fair Use Policy”) regulētu datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanai mazumtirdzniecībā var piemērot arī izvēles tarifu plānam kā tādam?

b)    Ja atbilde uz jautājumu 1.a) ir apstiprinoša, un uz jautājumu 2.a) tā ir noliedzoša: vai Regulas Nr. 531/2012 6.b panta 1. punkta 1. rindkopa situācijā, kāda tā ir šajā lietā, ir jāsaprot tādējādi, ka kopīgs godīgas izmantošanas politikas regulējums (“Fair Use Policy”) regulētu datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanai mazumtirdzniecībā var tikt piemērots kā mobilo sakaru tarifu plānam, tā arī izvēles tarifu plānam, kā rezultātā, nosakot kopīgas “Fair Use Policy” ietvaros piedāvājamo datu apjomu, par pamatu ir jāņem mobilo sakaru tarifu plāna iekšzemes mazumtirdzniecības kopējā cena vai attiecīgi mobilo sakaru tarifu plāna un izvēles tarifu plāna iekšzemes mazumtirdzniecības cenu summa.

c)    Ja atbilde uz jautājumu 1.a) ir apstiprinoša, un uz jautājumu 2.a) un jautājumu 2 b) tā ir noliedzoša: vai Regulas Nr. 531/2012 6.b panta 1. punkta 1. rindkopa, skatot to kopsakarā ar Īstenošanas regulas Nr. 2016/22862 4. panta 2. punkta 1. rindkopu, situācijā, kāda tā ir šajā lietā, pēc analoģijas ir jāpiemēro tādējādi, lai godīgas izmantošanas politikas regulējums (“Fair Use Policy”) var tikt piemērots izvēles tarifu plānam kā tādam?

3.    a)    Ja atbilde uz jautājumu 2.a) vai c) ir apstiprinoša: vai atklātās datu pakas jēdziens Regulas Nr. 531/2012 6.b panta 1. punkta 1. rindkopas, skatot to kopsakarā ar Īstenošanas regulas Nr. 2016/2286 4. panta 2. punkta 1. rindkopu un 2. panta 2. punkta c) apakšpunktu, izpratnē ir jāinterpretē tādējādi, ka izvēles tarifu plāns, par kuru tiek prasīta samaksa, pats par sevi var tikt uzskatīts par atklāto datu paku?

b)    Ja atbilde uz jautājumu 3.a) ir apstiprinoša: vai tas attiecas arī uz situāciju, kāda tā ir šajā lietā, kad par izvēles tarifu plānu samaksa netiek prasīta?

4.    Ja atbilde uz jautājumu 2.a) vai c) ir apstiprinoša un uz jautājumu 3.a) vai b) tā ir noliedzoša: vai situācijā, kāda tā ir šajā lietā, Regulas Nr. 531/2012 6.b panta 1. punkta 1. rindkopa, skatot to kopsakarā ar Īstenošanas regulas Nr. 2016/2286 4. panta 2. punkta 1. rindkopu, ir jāinterpretē tādējādi, ka mobilo sakaru tarifu plāna iekšzemes mazumtirdzniecības kopējā cena ir jāņem vērā arī, nosakot to apjomu, kuru datu viesabonēšanas klientiem jānodrošina atbilstoši “Fair Use Policy”, kas attiecināta atsevišķi uz izvēles tarifu plānu kā tādu?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 531/2012 (2012. gada 13. jūnijs) par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (OV 2012, L 172, 10. Lpp.).

2 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2286 (2016. gada 15. decembris), kurā izklāstīti detalizēti noteikumi par godīgas izmantošanas politikas piemērošanu un mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksas atcelšanas ilgtspējas novērtēšanas metodiku un viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja pieteikumu uz novērtējumu (OV 2016, L 344, 46. lpp.).