Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Köln (Nemecko) 22. novembra 2019 – Vodafone GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(vec C-854/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Vodafone GmbH

Žalovaná: Bundesrepublik Deutschland

Prejudiciálne otázky

a)    Má sa pojem „regulovaná dátová roamingová služba“ v zmysle článku 6a v spojení s článkom 2 ods. 2 písm. m) nariadenia č. 531/20121 v prípade, v ktorom mobilnú tarifu, ktorú môžu zákazníci využívať v zahraničí a ktorá pre mobilné dátové prenosy stanovuje mesačný zahrnutý objem dát, po spotrebovaní ktorého dôjde k zníženiu prenosovej rýchlosti, možno rozšíriť o bezplatnú tarifnú opciu, na základe ktorej možno v tuzemsku využívať určité služby partnerských podnikov telekomunikačného podniku, pričom objem dát spotrebovaný využívaním týchto služieb sa nezapočítava na mesačný zahrnutý objem dát mobilnej tarify, zatiaľ čo v zahraničí dochádza k započítaniu predmetného objemu dát na mesačný zahrnutý objem dát mobilnej tarify, chápať v tom zmysle, že mobilná tarifa a tarifná opcia sa spolu majú považovať za jednotnú regulovanú dátovú roamingovú službu, v dôsledku čoho je nezapočítanie objemu dát spotrebovaného využívaním služieb partnerských podnikov na mesačný zahrnutý objem dát iba v tuzemsku neprípustné?

b)    V prípade, ak je odpoveď na otázku 1 písm. a) kladná, má sa článok 6a nariadenia č. 531/2012 v situácii, o akú ide v predmetnom konaní, vykladať v tom zmysle, že započítanie objemu dát spotrebovaného využívaním služieb partnerských podnikov na mesačný zahrnutý objem dát mobilnej tarify v zahraničí sa má považovať za účtovanie dodatočného poplatku?

c)    V prípade, ak je odpoveď na otázku 1 písm. a) a otázku 1 písm. b) kladná, platí to aj vtedy, keď sa v situácii, o akú ide v predmetnom konaní, za tarifnú opciu vyžaduje poplatok?

a)    V prípade, ak je odpoveď na otázku 1 písm. a) kladná, má sa článok 6b ods. 1 prvý pododsek nariadenia č. 531/2012 v situácii, o akú ide v predmetnom konaní, vykladať v tom zmysle, že politiku primeraného využívania („Fair Use Policy“) na spotrebu regulovaných maloobchodných roamingových služieb možno stanoviť aj pre tarifnú opciu ako takú?

b)    V prípade, ak je odpoveď na otázku 1 písm. a) kladná a odpoveď na otázku 2 písm. a) záporná, má sa článok 6b ods. 1 prvý pododsek nariadenia č. 531/2012 v situácii, o akú ide v predmetnom konaní, chápať v tom zmysle, že spoločnú politiku primeraného využívania („Fair Use Policy“) na spotrebu regulovaných maloobchodných roamingových služieb možno stanoviť tak pre mobilnú tarifu, ako aj pre tarifnú opciu, v dôsledku čoho treba objem dát, ktorý sa má poskytnúť v rámci spoločnej „Fair Use Policy“, určiť na základe celkovej domácej maloobchodnej ceny mobilnej tarify, resp. súčtu celkových domácich maloobchodných cien mobilnej tarify a tarifnej opcie?

c)    V prípade, ak je odpoveď na otázku 1 písm. a) kladná a odpoveď na otázku 2 písm. a) a otázku 2 písm. b) záporná, má sa článok 6b ods. 1 prvý pododsek nariadenia č. 531/2012 v spojení s článkom 4 ods. 2 prvým pododsekom vykonávacieho nariadenia 2016/22862 v situácii, o akú ide v predmetnom konaní, analogicky uplatniť v tom zmysle, že politiku primeraného využívania („Fair Use Policy“) možno stanoviť pre tarifnú opciu ako takú?

a)    V prípade, ak je odpoveď na otázku 2 písm. a) alebo c) kladná, má sa pojem „otvorený dátový balík“ v zmysle článku 6b ods. 1 prvého pododseku nariadenia č. 531/2012 v spojení s článkom 4 ods. 2 prvým pododsekom a článkom 2 ods. 2 písm. c) vykonávacieho nariadenia 2016/2286 vykladať v tom zmysle, že tarifná opcia, za ktorú sa vyžaduje poplatok, sa sama osebe má považovať za otvorený dátový balík?

b)    V prípade, ak je odpoveď na otázku 3 písm. a) kladná, platí to aj v situácii, o akú ide v predmetnom konaní, keď sa za tarifnú opciu nevyžaduje poplatok?

4.    V prípade, ak je odpoveď na otázku 2 písm. a) alebo c) kladná a odpoveď na otázku 3 písm. a) alebo b) záporná, má sa článok 6b ods. 1 prvý pododsek nariadenia č. 531/2012 v spojení s článkom 4 ods. 2 prvým pododsekom vykonávacieho nariadenia 2016/2286 v situácii, o akú ide v predmetnom konaní, vykladať v tom zmysle, že celková domáca maloobchodná cena mobilnej tarify sa má použiť aj na určenie objemu, ktorý sa musí poskytnúť roamingovému zákazníkovi v rámci „Fair Use Policy“, ktorá sa vzťahuje samostatne na tarifnú opciu ako takú?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 172, 2012, s. 10).

2 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2286 z 15. decembra 2016, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá o uplatňovaní politiky primeraného využívania a o metodike na posúdenie udržateľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov, ako aj o žiadosti, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely tohto posúdenia (Ú. v. EÚ L 344, 2016, s. 46).