Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Köln (Nemčija) 22. novembra 2019 – Vodafone GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-854/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Vodafone GmbH

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland

Vprašanja za predhodno odločanje

1. (a)    Ali je treba pojem regulirane storitve podatkovnega gostovanja v smislu člena 6a v povezavi s členom 2(2)(m) Uredbe št. 531/20121 v primeru, v katerem je mogoče tarifo mobilnih storitev, ki jo uporabniki lahko uporabljajo v tujini in ki za mobilni podatkovni promet določa mesečno količino podatkov, ki je vključena, po porabi katere se hitrost prenosa zniža, razširiti za brezplačno tarifno opcijo, na podlagi katere je mogoče na nacionalnem ozemlju uporabljati nekatere storitve partnerskih podjetij telekomunikacijskega podjetja, ne da bi se količina podatkov, porabljena z uporabo teh storitev, vštela v mesečno količino podatkov, ki je vključena v tarifi mobilnih storitev, medtem ko se zadevna količina podatkov v tujini všteje v mesečno količino podatkov, ki je vključena v tarifi mobilnih storitev, razlagati tako, da je treba tarifo mobilnih storitev in tarifno opcijo skupaj šteti za enotno regulirano storitev podatkovnega gostovanja, zaradi česar to, da se količina podatkov, porabljena z uporabo storitev partnerskih podjetij, samo na nacionalnem ozemlju ne všteva v mesečno količino podatkov, ki je vključena, ni dopustno?

(b)    Če je odgovor na prvo vprašanje, točka (a), pritrdilen: ali je treba člen 6a Uredbe št. 531/2012 v položaju, kot je obravnavani v tem postopku, razlagati tako, da je treba to, da se količina podatkov, porabljena z uporabo storitev partnerskih podjetij, v tujini všteva v mesečno količino podatkov, ki je vključena v tarifi mobilnih storitev, opredeliti kot zaračunanje pribitka?

(c)    Če odgovor na prvo vprašanje, točka (a), in prvo vprašanje, točka (b), pritrdilen: ali to velja tudi, če se tarifna opcija v položaju, kot je obravnavani v tem postopku, zaračunava?

2. (a)    Če je odgovor na prvo vprašanje, točka (a), pritrdilen: ali je treba člen 6b(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 531/2012 v položaju, kot je obravnavani v tem postopku, razlagati tako, da je mogoče politiko poštene uporabe („Fair Use Policy“) pri uporabi reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja določiti tudi za tarifno opcijo samo po sebi?

(b)    Če je odgovor na prvo vprašanje, točka (a), pritrdilen, na drugo vprašanje, točka (a), pa nikalen: ali je treba člen 6b(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 531/2012 v položaju, kot je obravnavani v tem postopku, razlagati tako, da je mogoče določiti skupno politiko poštene uporabe („Fair Use Policy“) pri uporabi reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, tako za tarifo mobilnih storitev kot tudi za tarifno opcijo, če se količina podatkov, ki jo je treba zagotoviti v okviru skupne „Fair Use Policy“, odmeri na podlagi skupne domače maloprodajne cene mobilnih storitev oziroma vsote skupnih domačih maloprodajnih cen mobilnih storitev in tarifne opcije?

(c)    Če je treba na prvo vprašanje, točka (a), odgovoriti pritrdilno, na drugo vprašanje, točka (a), in drugo vprašanje, točka (b), pa nikalno: ali je mogoče člen 6b(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 531/2012 v povezavi s členom 4(2), prvi pododstavek, Izvedbene uredbe št. 2016/22862 v položaju, kot je obravnavani v tem postopku, po analogiji uporabiti tako, da je mogoče politiko poštene uporabe („Fair Use Policy“) določiti za tarifno opcijo samo po sebi?

3. (a)    Če je odgovorna drugo vprašanje, točka (a) ali točka (c), pritrdilen: ali je treba pojem paketa z odprtim prenosom podatkov v smislu člena 6b(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 531/2012 v povezavi s členom 4(2), prvi pododstavek, in členom 2(2)(c) Izvedbene uredbe št. 2016/2286 razlagati tako, da je treba tarifno opcijo, ki se zaračunava, šteti za paket z odprtim prenosom podatkov?

(b)    Če je odgovor na tretje vprašanje, točka (a), pritrdilen: ali to velja tudi, če se tarifna opcija v položaju, kot je obravnavani v tem postopku, ne zaračunava?

4.    Če je odgovor na drugo vprašanje, točka (a) ali (c), pritrdilen, na tretje vprašanje, točka (a) ali (b), pa nikalen: ali je treba v položaju, kot je obravnavani v tem postopku, člen 6b(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 531/2012 v povezavi s členom 4(2), prvi pododstavek, Izvedbene uredbe št. 2016/2286 razlagati tako, da je treba skupno domačo maloprodajno ceno mobilnih storitev uporabiti tudi za odmero količine, ki jo je treba uporabniku gostovanja zagotoviti v okviru „politike poštene uporabe“, ki se nanaša samo na tarifno opcijo samo po sebi?

____________

1 Uredba (EU) št 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL 2012, L 172, str. 10).

2 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2286 z dne 15. decembra 2016 o določitvi podrobnih pravil glede uporabe politike poštene uporabe in metodologije za oceno trajnosti odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje ter glede vloge, ki jo predloži ponudnik gostovanja za namene navedene ocene (UL 2016, L 344, str. 46).