Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Köln (Tyskland) den 22 november 2019 – Vodafone GmbH mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-854/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Köln

Parter i det nationella målet

Klagande: Vodafone GmbH

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Tolkningsfrågor

1.    a)    Ska begreppet reglerade dataroamingtjänster, i den mening som avses i artikel 6a i förordning nr 531/20121 , jämförd med artikel 2.2 m i samma förordning, i en situation där en mobiltelefonitaxa som kunderna kan använda i utlandet och vilken omfattar en månatlig datavolym för mobildatatrafik efter vars konsumtion överföringshastigheten sänks, kan utökas med ett kostnadsfritt taxealternativ enligt vilket vissa tjänster från telekommunikationsföretagets partnerföretag kan användas inom landet, utan att den datavolym som förbrukas genom att dessa tjänster används avräknas från den månatliga datavolym som ingår i mobiltelefonitaxan, medan detta inte är fallet för motsvarande tjänster som används i utlandet, tolkas så, att mobiltelefonitaxan och taxealternativet gemensamt ska anses utgöra en enhetligt reglerad dataroamingtjänst med följden att det inte är tillåtet att endast avräkna den datavolym som förbrukats inom landet genom användningen av tjänster från partnerföretag från den månatliga datavolym som ingår?

b)    Om fråga 1 a ska besvaras jakande: Ska artikel 6a i förordning nr 531/2012, i en situation som den här aktuella tolkas så, att en underlåtenhet att avräkna den datavolym som förbrukats i utlandet genom användningen av tjänster från partnerföretag från den månatliga datavolym som ingår i mobiltelefonitaxan ska klassificeras som en ytterligare avgift?

c)    Om fråga 1 a och fråga 1 b ska besvaras jakande: Gäller detta även om det, i en situation som den här aktuella, tas ut en avgift för taxealternativet?

2.    a)    Om fråga 1 a ska besvaras jakande: Ska artikel 6b.1 första stycket i förordning nr 531/2012 i en situation som den här aktuella tolkas så, att en policy för normal användning för ett utnyttjande av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet även kan föreskrivas för taxealternativet i sig?

b)    Om fråga 1 a ska besvaras jakande och fråga 2 a ska besvaras nekande: Ska artikel 6.1 första stycket i förordning nr 531/2012, i en situation som den här aktuella, tolkas så, att en gemensam policy för normal användning reglerade roamingtjänster i slutkundsledet såväl kan föreskrivas för mobiltelefonitaxan som för taxealternativet med följd att det inhemska slutkundspriset enligt mobiltelefonitaxan, respektive summan av det inhemska slutkundspriset enligt mobiltelefonitaxan och taxealternativet ska läggas till grund för beräkningen av den datavolym som ska ställas till förfogande inom ramen för en gemensam policy för normal användning?

c)    Om fråga 1 a ska besvaras jakande och fråga 2 a och fråga 2 b ska besvaras nekande: Är artikel 6b.1 första stycket i förordning nr 531/2012, jämförd med artikel 4.2 första stycket i genomförandeförordning nr 2016/22862 , analogt tillämplig i en situation som den här aktuella, så att en policy för normal användning kan förskrivas för taxealternativet i sig?

3.    a)    Om fråga 2 a eller c ska besvaras jakande: Ska begreppet öppen datavolym, i den mening som avses i artikel 6b.1 första stycket i förordning nr 531/2012, jämförd med artikel 4.2 första stycket och artikel 2.2 c i genomförandeförordning nr 2016/2286 tolkas så, att ett taxealternativ för vilket en avgift tas ut redan i sig ska klassificeras som en öppen datavolym?

b)    Om fråga 3 a ska besvaras jakande: Gäller detta även i en situation som den här aktuella om ingen avgift tas ut för taxealternativet?

4.    Om fråga 2 a eller c ska besvaras jakande och fråga 3 a eller b ska besvaras nekande: Ska artikel 6b.1 första stycket i förordning nr 531/2012, jämförd med artikel 4.2 första stycket i genomförandeförordning nr 2016/2286, i en situation som den här aktuella tolkas så, det inhemska slutkundspriset enligt mobiltelefonitaxan även ska tillämpas vid beräkningen av den volym som operatören är skyldig att tillhandahålla roamingkunder inom ramen för en policy för normal användning som enbart är tillämplig på taxealternativet i sig?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 172, 2012, s. 10).

2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2286 av den 15 december 2016 om tillämpningsföreskrifter för policyer för normal användning och metodik för bedömning av hållbarheten vad gäller avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet och ansökan som inlämnas av roamingleverantörer för denna bedömning (EUT L 344, 2016, s. 46).