Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesfinanzgericht (Австрия), постъпило на 20 декември 2019 г. — Titanium Ltd

(Дело C-931/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Titanium Ltd

Ответен държавен орган: Finanzamt Wien 1/23

Преюдициален въпрос1

Трябва ли понятието „постоянен обект“ да се тълкува в смисъл, че винаги трябва да са налице човешки и технически ресурси, поради което в обекта трябва непременно да има собствен персонал на доставчика на услугите или в конкретния случай на облагаемо отдаване под наем на разположен на националната територия недвижим имот, което представлява само пасивно толериране на действие или състояние, този недвижим имот може да се разглежда като „постоянен обект“ дори да няма човешки ресурси?

____________

1     Относно тълкуването на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7), изменена с Директива 2008/8/ЕО (ОВ L 44, 2008 г., стр. 11), и Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112 (ОВ L 77, 2011 г., стр. 1).