Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. decembrī iesniedza Bundesfinanzgericht (Austrija) – Titanium Ltd

(Lieta C-931/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: Titanium Ltd

Atbildētāja: Finanzamt Wien 1/23

Prejudiciālais jautājums 1

Vai “pastāvīgas iestādes” jēdziens ir jāsaprot tādējādi, ka vienmēr ir jābūt cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem un tādēļ iestādē noteikti ir jābūt pieejamam pakalpojuma sniedzēja paša personālam, vai arī konkrētajā gadījumā valsts teritorijā esoša nekustamā īpašuma ar nodokli apliekamu iznomāšanu, kas ir tikai pasīvs pakalpojums, kurš izpaužas kā pieļaušanas pienākums, arī bez cilvēkresursiem var uzskatīt par “pastāvīgu iestādi”?

____________

1 Par Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.), kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2008/8/EK (OV 2008, L 44, 11. lpp.), kā arī Padomes Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011 (2011. gada 15. marts), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2011, L 77, 1. lpp.), interpretāciju.