Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzgericht (Rakúsko) 20. decembra 2019 – Titanium Ltd

(vec C-931/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľka: Titanium Ltd

Dotknutý orgán: Finanzamt Wien 1/23

Prejudiciálna otázka1

Má sa pojem „stála prevádzkareň“ chápať tak, že musí byť neustále daná prítomnosť ľudských a technických zdrojov a preto v prevádzkarni majú byť bezpodmienečne prítomní vlastní zamestnanci poskytovateľa alebo v konkrétnom prípade zdaniteľného nájmu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v tuzemsku, ktorá predstavuje len pasívnu službu, je možné túto [nehnuteľnosť] považovať za „stálu prevádzkareň“ aj bez zamestnancov?

____________

1 K výkladu smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1), v znení smernice 2008/8/ES (Ú. v. EÚ L 44, 2008, s. 11), ako aj vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES (Ú. v. EÚ L 77, 2011, s. 1).