Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzgericht (Österrike) den 20 december 2019 – Titanium Ltd

(Mål C-931/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: Titanium Ltd

Motpart: Finanzamt Wien 1/23

Tolkningsfråga1

Ska begreppet fast etableringsställe tolkas så, att villkoret avseende personella och tekniska resurser alltid måste vara uppfyllt och att tjänsteleverantören således alltid måste ha egen personal på plats vid etableringsstället, eller kan i ett konkret fall av skattepliktig uthyrning av en fastighet som är belägen i landet, när uthyrningen endast utgörs av en passiv upplåtelse, fastigheten anses som ett fast etableringsställe, trots avsaknaden av personella resurser?

____________

1     Angående tolkningen av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1), i dess lydelse enligt direktiv 2008/8/EG (EUT L 44, 2008, s. 11), samt av rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 77, 2011, s. 1).