Language of document :

2020 m. sausio 7 d. Tallinna Ringkonnakohus (Estija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sotsiaalministeerium / Innove SA

(Byla C-6/20)

Proceso kalba: estų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tallinna Ringkonnakohus

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Sotsiaalministeerium

Kita apeliacinio proceso šalis: Innove SA

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo1 2 ir 46 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai Riigihangete seadus (Viešųjų pirkimų įstatymas, toliau - RHS) 41 straipsnio 3 dalis, pagal kurias reikalaujama, kad tuo atveju, kai teisės aktuose nustatyti specifiniai reikalavimai veikloms, kurios turi būti vykdomos pagal viešojo pirkimo sutartį, perkančioji organizacija skelbime apie konkursą privalo nurodyti, kokių registracijų ar leidimų vykdyti veiklą reikia kvalifikuojant konkurso dalyvį, privalo reikalauti, kad konkurso dalyviai pateiktų leidimo vykdyti veiklą ar registracijos įrodymus, leidžiančius patikrinti atitikimą skelbime apie konkursą nurodytiems specifiniams teisės aktuose įtvirtintiems reikalavimams, ir privalo pripažinti konkurso dalyvį netinkamu, jei jis neturi atitinkamo leidimo vykdyti veiklą ar registracijos?

2.    Ar 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 2 ir 46 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos perkančiajai organizacijai draudžiama, kiek tai susiję su pagalbos maistu viešojo pirkimo sutartimis, viršijančiomis tarptautinę ribą, nustatyti atrankos kriterijų, pagal kurį visi konkurso dalyviai, nepaisant jų ankstesnės įsisteigimo vietos, jau teikdami pasiūlymus turi turėti leidimą vykdyti veiklą arba būti įregistruoti valstybėje narėje, kurioje teikiama pagalba maistu, net jeigu prieš tai jie nebuvo įsisteigę toje valstybėje narėje?

3.    Jei atsakymas į pirmiau pateiktą klausimą būtų teigiamas:

a)    Ar 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 2 ir 46 straipsniai turi būti laikomi tokiomis aiškiomis nuostatomis, kad jų atžvilgiu negalima remtis teisėtų lūkesčių apsaugos principu?

b)    Ar 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 2 ir 46 straipsnius reikia aiškinti taip, kad situacija, kai perkančioji organizacija per viešąjį pirkimą, susijusį su pagalba maistu, remdamasi nacionaline teise maisto produktų srityje reikalauja, kad teikdami pasiūlymą konkurso dalyviai turėtų leidimą vykdyti veiklą, turi būti laikoma akivaizdžiu taikytinų nuostatų pažeidimu, nerūpestingumu ar pažeidimu, dėl kurio negalima remtis teisėtų lūkesčių apsaugos principu?

____________

1 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132).