Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tallinna Ringkonnakohus (Estland) den 7 januari 2020 – Sotsiaalministeerium mot Innove SA

(Mål C-6/20)

Rättegångsspråk: estniska

Hänskjutande domstol

Tallinna Ringkonnakohus

Parter i det nationella målet

Klagande: Sotsiaalministeerium

Motpart: Innove SA

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 2 och 46 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster1 tolkas så, att de utgör hinder för nationell lagstiftning – såsom 41 § punkt 3 i Riigihangete seadus (RHS) (lagen om offentlig upphandling) – enligt vilken den upphandlande myndigheten, om det enligt lag ställs särskilda krav för den verksamhet som är föremål för en offentlig upphandling, måste ange vilka registreringar eller verksamhetstillstånd som en anbudsgivare måste inneha för att vara kvalificerad att avge ett anbud i tillkännagivandet av planerad upphandling, är skyldig att kräva att anbudsgivaren uppvisar registreringen eller verksamhetstillståndet i syfte att kontrollera att de särskilda lagstadgade kraven som anges i tillkännagivandet av planerad upphandling är uppfyllda, och även är skyldig att utesluta anbudsgivare som inte innehar nödvändiga verksamhetstillstånd eller registreringar på grund av bristande kvalifikationer?

Ska artiklarna 2 och 46 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster gemensamt tolkas så, att de utgör hinder för att den upphandlande myndigheten vid en upphandling av livsmedelsbistånd som överstiger tröskelvärdet för internationell utannonsering, fastställer ett urvalskriterium för anbudsgivarna, enligt vilket alla anbudsgivare oberoende av deras tidigare verksamhetsort måste inneha ett verksamhetstillstånd eller en registrering i landet där livsmedelsbiståndet ges redan vid tidpunkten då anbudet lämnas in, även om anbudsgivaren inte har bedrivit någon verksamhet i den medlemsstaten dessförinnan?

Om svaret på föregående fråga är jakande:

Ska artiklarna 2 och 46 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster anses vara tillräckligt precisa för att principen om skydd för berättigade förväntningar inte ska kunna göras gällande?

Ska artiklarna 2 och 46 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster tolkas så, att en situation i vilken den upphandlande myndigheten vid upphandling av livsmedelsbistånd i enlighet med Toiduseadus (ToiduS) (livsmedelslagen) kräver att anbudsgivarna innehar ett verksamhetstillstånd redan vid tidpunkten då de lämnar ett anbud, kan anses utgöra ett uppenbart åsidosättande av gällande lagstiftning, en överträdelse eller en försummelse av sådan art som utgör hinder för att åberopa principen om skydd för berättigade förväntningar?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 2004, s. 114).