Language of document :

Жалба, подадена на 23 декември 2019 г. от Carmen Liaño Reig срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 24 октомври 2019 г. по дело T-557/17, Liaño Reig/ЕСП

(Дело C-947/19 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Carmen Liaño Reig (представител: F. López Antón, abogado)

Друга страна в производството: Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

Искания

Жалбоподателят иска от Съда:

–    да уважи настоящата жалба и да отмени определение на Общия съд (осми състав) от 24 октомври 2019 г. по дело T-557/17, Liaño Reig/ЕСП, в частите му, в които жалбата пред Общия съд е обявена за недопустима и жалбоподателят е осъден да заплати съдебните разноски, направени от ЕСП, които части се съдържат съответно в точки 1 и 3 от диспозитива на определението,

–    съобразно с член 61, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз, да постанови окончателно решение по посоченото по-горе дело, образувано по жалбата на жалбоподателя пред Общия съд, като уважи изцяло исканията, направени от жалбоподателя пред Общия съд, ако приеме, че фазата на производството позволява това, или в противен случай да върне делото на Общия съд за постановяване на решение, без да се произнася по съдебните разноски.

Основания и основни доводи

А. По изложеното в определението съображение за недопустимост на жалбата, тъй като поисканата от жалбоподателя частична отмяна на решението за преструктуриране не може да бъде отделена от останалите елементи на разпоредителната част на решението, без да се засегне същността на решението за преструктуриране.

1. Правното основание, съдържащо се в точка 40 от определението, е опорочено от липса на мотиви.

2. Съдържащото се в точка 40 от определението твърдение е неправилно и необосновано, тъй като не са взети предвид данните относно стойността на капиталовите инструменти от равнище 2, към които препраща член 6, параграф 1, буква г) от Решението за преструктуриране и които са преобразувани в акции на Banco Popular.

3. В определението не е взета предвид практиката на Съда, съгласно която изменението на същността на акта трябва да се преценява въз основа на обективен критерий.

4. В точки 30 и 35 от определението не са изложени мотиви относно твърдяната необходимост от преобразуване на всички капиталови инструменти от равнище 2, като предпоставка зa изпълнение на преструктурирането, състоящо се в продажба на стопанска дейност.

5. Допусната е грешка при прилагане на правото, тъй като определението се основава на предложение за продажба, представено от Banco de Santander, което не е част от документите по преписката.

6. В точки 31 и 32 от определението е допусната грешка при прилагане на правото, тъй като не са взети предвид твърденията на жалбоподателя относно ефективността на оценка 2 и не са разгледани съдържащите се преписката документи, които подкрепят тези твърдения.

7. В точка 42 от определението е допусната грешка при прилагане на правото, тъй като липсва обосновка за изложените мотиви.

8. В определението не е взето предвид твърдението на жалбоподателя относно прилагането на член 21, параграф 1, буква в) от Регламента във връзка с изпълнението на изискването за отделяне, поради което изложените в точка 42 от определението мотиви са неправилни.

Б. По изложеното в определението съображение за недопустимост на жалбата, тъй като поисканата от жалбоподателя частична отмяна на решението за преструктуриране противоречи на принципа на равно третиране на кредиторите от една и съща категория.

9. В точки 48 и 51 от определението е допусната грешка в преценката на твърденията на жалбоподателя.

10. В точки 45 и 46 от определението е допусната грешка при прилагане на правото, тъй като във връзка с ценните книжа BPEF не е приложен правилно общият принцип за преструктуриране, предвиден в член 15, параграф 1, буква е) от Регламента.

11. В точки 44—46 и 51 от определението е допусната грешка при прилагане на правото, тъй като във връзка с ценните книжа BPEF принципът на равно третиране е приложен неправилно и са изложени неправилни мотиви.

В. По изложеното в определението съображение за недопустимост на искането за отмяна на оценки 1 и 2

12. В (точка 55 от) определението е прието за недопустимо искането за отмяна на оценки 1 и 2 само поради недопустимост на искането на жалбоподателя за частична отмяна на решението за преструктуриране.

Г. По изложеното в определението съображение за недопустимост на искането за обезщетение

13. В (точка 66 от) определението е прието за недопустимо искането на жалбоподателя за обезщетение само поради недопустимост на искането за отмяна във връзка с преобразуването на ценните книжа BPEF в акции на Banco Popular.

____________