Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 23. prosince 2019 Carmen Liaño Reig proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 24. října 2019 ve věci T-557/17, Liaño Reig v. SRB

(Věc C-947/19 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Carmen Liaño Reig (zástupce: F. López Antón, abogado)

Další účastnice řízení: Jednotný výbor pro řešení krizí

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

(i) vyhověl tomuto kasačnímu opravnému prostředku a zrušil usnesení Tribunálu (osmého senátu) ze dne 24. října 2019 vydané ve věci T-557/17 (Carmen Liaño Reig v. Jednotný výbor pro řešení krizí), pokud jde o prohlášení žaloby podané navrhovatelkou k Tribunálu za nepřípustnou a uložení n8hrady nákladů řízení vynaložených SRB navrhovatelce, uvedená v bodech 1 a 3 výroku usnesení;

(ii) na základě čl. 61 prvního pododstavce statutu Soudního dvora Evropské unie vydal konečné rozhodnutí ve věci předložené navrhovatelkou Tribunálu, a vyhověl v plném rozsahu návrhovým žádáním uvedeným navrhovatelkou v žalobě podané k Tribunálu, pokud bude mít za to, že to soudní řízení dovoluje, a pokud tomu tak nebude, aby vrátil věc zpět Tribunálu k rozhodnutí, přičemž o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Důvody a hlavní argumenty

A) Pokud jde o důvod nepřípustnosti žaloby na základě toho, že částečné zrušení rozhodnutí o řešení krize, které požaduje navrhovatelka, nelze oddělit od zbývající části mechanismu řešení krize bez toho, aby byla dotčena podstata rozhodnutí.

1. Argument obsažený v bodě 40 usnesení je nedostatečně odůvodněn.

2. Tvrzení obsažené v bodě 40 usnesení je nesprávné a nepodložené, jelikož nezohledňuje údaje týkající se hodnoty kapitálových nástrojů tier 2, na které odkazuje čl. 6 odst. 1 písm. d) rozhodnutí o řešení krize a které byly konvertovány na akcie Banco Popular.

3. Usnesení nezohledňuje judikaturu Soudního dvora, podle níž musí být změna podstaty aktu posuzována na základě objektivního kritéria.

4. V bodech 30 a 35 usnesení je nedostatečně odůvodněna údajná nezbytnost konverze všech kapitálových nástrojů tier 2 jako předchozí požadavek nezbytný k uplatnění nástroje řešení spočívajícího v převodu činnosti.

5. Usnesení se dopouští nesprávného právního posouzení, když vychází z nabídky koupě předložené ze strany Banco de Santander, která není součástí spisu.

6. Usnesení se dopouští nesprávného právního posouzení, když v bodech 31 a 32 nezohledňuje tvrzení navrhovatelky v souvislosti s účinností ocenění 2 a neposuzuje dokumenty založené do spisu prokazující tato tvrzení.

7. Bod 42 usnesení se dopouští nesprávného právního posouzení z důvodu nedostatečného odůvodnění.

8. Usnesení pomíjí tvrzení navrhovatelky týkající se uplatnění čl. 21 odst. 1 písm. c) nařízení č. 806/2014 v souvislosti s nesplněním požadavku oddělitelnosti a odůvodnění bodu 42 usnesení je tedy nesprávné.

B) Pokud jde o důvod nepřípustnosti žaloby na základě toho, že částečné zrušení rozhodnutí o řešení krize, které požaduje navrhovatelka, je v rozporu se zásadou rovného zacházení s věřiteli téže kategorie.

9. Usnesení se v bodech 48 a 51 dopouští nesprávného posouzení tvrzení navrhovatelky.

10. Body 45 a 46 usnesení se dopouštějí nesprávného právního posouzení, jelikož ve vztahu k dluhopisům BPEF neoprávněně uplatňují obecnou zásadu řešení krize stanovenou v čl. 15 odst. 1 písm. f) nařízení č. 806/2014.

11. Usnesení se dopouští v bodech 44 až 46 a 51 nesprávného právního posouzením jelikož ve vztahu k dluhopisům BPEF nesprávně uplatňuje zásadu rovného zacházení a kromě toho uvádí nesprávné odůvodnění.

C) Pokud jde o nepřípustnost návrhového žádání na zrušení ocenění 1 a 2

12. Usnesení (bod 55) odůvodňuje nepřípustnost návrhového žádání na zrušení ocenění 1 a 2 výlučně nepřípustností návrhového žádání navrhovatelky na částečné zrušení rozhodnutí o řešení krize.

D) Pokud jde o nepřípustnost návrhového žádání na vyrovnání

13. Usnesení (bod 66) odůvodňuje nepřípustnost návrhového žádání navrhovatelky na vyrovnání výlučně nepřípustností návrhového žádání na zrušení konverze dluhopisů BPEF na akcie Banco Popular.

____________