Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 23. decembrī Carmen Liaño Reig iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 24. oktobra rīkojumu lietā T-557/17 Liaño Reig/VNV

(Lieta C-947/19 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Carmen Liaño Reig (pārstāvis: F. López Antón, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Vienotā noregulējuma valde

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

(i) apmierināt šo apelācijas sūdzību un atcelt Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 24. oktobra rīkojumu lietā T-557/17 (Carmen Liaño Reig/VNV), ciktāl ar to tika atzīta par nepieņemamu apelācijas sūdzības iesniedzējas Vispārējā tiesā celtā prasība un viņai tika piespriests atlīdzināt VNV tiesāšanas izdevumus, kas ir attiecīgi norādīts rīkojuma rezolutīvās daļas 1) un 3) punktā;

(ii) saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas statūtu 61. panta pirmo daļu taisīt galīgo spriedumu lietā, kura ir apelācijas sūdzības iesniedzējas Vispārējā tiesā iepriekš minētajā tiesvedībā celtās prasības priekšmets, apmierinot visus apelācijas sūdzības iesniedzējas Vispārējā tiesā celtajā prasībā norādītos prasījumus, ja Tiesa uzskatītu, ka to ļauj tiesvedības stadija, vai, pretējā gadījumā, nodot lietu atpakaļ sprieduma taisīšanai Vispārējā tiesā, atliekot lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu.

Pamati un galvenie argumenti

A) Attiecībā uz prasības nepieņemamības pamatu, kas ir balstīts uz rīkojumā norādīto apsvērumu, ka apelācijas sūdzības iesniedzējas prasīto lēmuma par noregulējumu daļēju atcelšanu nevar nodalīt no citiem noregulējuma noteikumu elementiem, negrozot lēmuma par noregulējumu būtību

1. Rīkojuma 40. punktā norādīto tiesisko pamatu skarot pamatojuma neesamība.

2. Rīkojuma 40. punktā norādītais apgalvojums esot kļūdains un nepamatots, jo ar to netiekot ņemti vērā dati attiecībā uz lēmuma par noregulējumu 6. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajām kapitāla 2. kategorijas instrumentu, kas ir pārveidoti Banco Popular akcijās, summām.

3. Rīkojumā neesot tikusi ņemta vērā Tiesas judikatūra, saskaņā ar kuru tiesību akta satura grozīšana esot jāaplūko, pamatojoties uz objektīvu kritēriju.

4. Rīkojuma 30. un 35. punktu skarot pamatojuma neesamība attiecībā uz iespējamo nepieciešamību pārveidot visus kapitāla 2. kategorijas instrumentus kā priekšnosacījumu noregulējuma instrumenta, ko veido komercdarbības nodošana, īstenošanai.

5. Rīkojumā esot pieļauta tiesību kļūda, jo tas esot balstīts uz Banco Santander sniegto pirkuma piedāvājumu, kurš nav daļa no lietai pievienotajiem dokumentiem.

6. Rīkojumā esot pieļauta tiesību kļūda, jo tā 31. un 32. punktā neesot ņemti vērā apelācijas sūdzības iesniedzējas apgalvojumi attiecībā uz 2. valorizācijas efektivitāti un neesot izvērtēti lietai pievienotie dokumenti, kas apstiprina šos apgalvojumus.

7. Rīkojuma 42. punktā esot pieļauta tiesību kļūda pamatojuma neesamības dēļ.

8. Rīkojumā netiekot ņemts vērā apelācijas sūdzības iesniedzējas apgalvojums attiecībā uz Regulas [Nr. 806/2014] 21. panta 1. punkta c) apakšpunkta piemērošanu saistībā ar nodalāmības nosacījuma izpildi, kā rezultātā rīkojuma 42. punktā norādītais pamatojums esot kļūdains.

B) Attiecībā uz prasības nepieņemamības pamatu saistībā ar to, ka rīkojumā tiekot uzskatīts, ka apelācijas sūdzības iesniedzējas lūgtā lēmuma par noregulējumu daļēja atcelšana ir pretrunā vienlīdzīgas attieksmes principam attiecībā uz vienai kategorijai piederošajiem kreditoriem

9. Rīkojuma 48. un 51. punktā esot pieļauta apelācijas sūdzības iesniedzējas izteikto apgalvojumu vērtējuma kļūda.

10. Rīkojuma 45. un 46. punktā esot pieļauta tiesību kļūda, nepienācīgi piemērojot BPEF obligācijām Regulas [Nr. 806/2014] 15. panta 1. punkta f) apakšpunktā paredzēto vispārējo noregulējuma principu.

11. Rīkojuma 44.–46. un 51. punktā esot pieļauta tiesību kļūda, kļūdaini piemērojot BPEF obligācijām vienlīdzīgas attieksmes principu, un esot norādīts kļūdains pamatojums.

C) Attiecībā uz rīkojumā norādīto prasījuma atcelt 1. un 2. valorizāciju nepieņemamību

12. Rīkojumā (55. punkts) prasījuma atcelt 1. un 2. valorizāciju nepieņemamība esot pamatota tikai ar apelācijas sūdzības iesniedzējas izvirzītā prasījuma daļēji atcelt lēmumu par noregulējumu nepieņemamību.

D) Attiecībā uz rīkojumā norādīto prasījuma par atlīdzību nepieņemamību

13. Rīkojumā (66. punkts) apelācijas sūdzības iesniedzējas izvirzītā prasījuma par atlīdzību nepieņemamība esot pamatota tikai ar prasījuma atcelt BPEF obligāciju pārveidošanu par Banco Popular akcijām nepieņemamību.

____________