Language of document :

Recurs introdus la 23 decembrie 2019 de Carmen Liaño Reig împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a opta) din 24 octombrie 2019 în cauza T-557/17, Liaño Reig/SRB

(Cauza C-947/19 P)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurentă: Carmen Liaño Reig (reprezentant: F. López Antón, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comitetul unic de rezoluție (SRB)

Concluziile

Recurenta solicită Curții:

(i) admiterea prezentului recurs și anularea Ordonanței Tribunalului (Camera a opta) din 24 octombrie 2019 în cauza T-557/17 (Carmen Liaño Reig/Comitetul unic de rezoluție) în ceea ce privește declararea inadmisibilității acțiunii formulate de recurentă în fața Tribunalului și obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de SRB care figurează la punctul 1 și, respectiv, la punctul 3 din dispozitivul ordonanței.

(ii) în temeiul articolului 61 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, să soluționeze ea însăși în mod definitiv litigiul care a făcut obiectul acțiunii formulate de recurentă în fața Tribunalului în cauza menționată anterior, admițând în totalitate concluziile formulate de recurentă în cererea introductivă prezentată în fața Tribunalului, dacă apreciază că este în stare de judecată sau, în caz contrar, să trimită cauza la Tribunal spre rejudecare, dispunând soluționarea cererii privind cheltuielile de judecată odată cu fondul.

Motivele și principalele argumente

A) În ceea ce privește cauza de inadmisibilitate a acțiunii întemeiată pe faptul că prin ordonanță se consideră că anularea în parte a deciziei de rezoluție solicitată de recurentă nu poate fi separată de celelalte elemente din schema de rezoluție fără a afecta substanța deciziei de rezoluție

1. Temeiul juridic invocat la punctul 40 din ordonanță nu este motivat.

2. Afirmația cuprinsă la punctul 40 din ordonanță este eronată și nefondată întrucât nu ține seama de datele referitoare la cuantumurile instrumentelor de fonduri proprii de nivel 2 la care se referă articolul 6 alineatul 1 litera (d) din Decizia de rezoluție și conversie în acțiuni a Banco Popular.

3. Ordonanța nu ține seama de jurisprudența Curții de Justiție potrivit căreia modificarea substanței actului trebuie să fie apreciată în temeiul unui criteriu obiectiv.

4. Punctele 30 și 35 din ordonanță sunt afectate de nemotivare în ceea ce privește pretinsa necesitate de conversie a tuturor instrumentelor de fonduri proprii de nivel 2 ca o condiție prealabilă necesară pentru executarea instrumentului de rezoluție constând în vânzarea activității.

5. Ordonanța este afectată de o eroare de drept întrucât se întemeiază pe oferta de cumpărare prezentată de Banco de Santader, care nu face parte din elementele depuse la dosarul cauzei.

6. Ordonanța este afectată de o eroare de drept întrucât nu ține seama la punctele 31 și 32 de susținerile recurentei privind eficacitatea evaluării 2 și nu analizează documentele depuse la dosarul cauzei care dovedesc respectivele susțineri.

7. Punctul 42 din ordonanță conține o eroare de drept din cauza lipsei de temeinicie a motivării sale.

8. Ordonanța nu ține seama de susținerea recurentei referitoare la aplicarea articolului 21 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 806/2014 în ceea ce privește îndeplinirea condiției de separabilitate și, prin urmare, motivarea cuprinsă la punctul 42 este eronată.

B) În ceea ce privește cauza de inadmisibilitate a acțiunii întemeiată pe faptul că prin ordonanță se consideră că anularea în parte a deciziei de rezoluție solicitată de recurentă este contrară principiului egalității de tratament între creditorii din aceeași categorie

9. Punctele 48 și 51 din ordonanță sunt afectate de o eroare de drept în ceea ce privește aprecierea susținerilor reclamantei.

10. Punctele 45 și 46 din ordonanță sunt afectate de o eroare de drept întrucât nu aplică în mod corespunzător referitor la obligațiunile BPEF principiul general de rezoluție prevăzut la articolul 15 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 806/2014.

11. Punctele 44-46 și 51 din ordonanță sunt afectate de o eroare de drept întrucât aplică în mod eronat referitor la obligațiunile BPEF principiul egalității de tratament și cuprinde de asemenea o motivare eronată.

C) În ceea ce privește inadmisibilitatea cererii de anulare a evaluărilor 1 și 2

12. La punctul 55 din ordonanță se motivează inadmisibilitatea cererii de anulare a evaluărilor 1 și 2 exclusiv prin inadmisibilitatea cererii de anulare în parte a deciziei de rezoluție formulată de recurentă.

D) În ceea ce privește inadmisibilitatea cererii de despăgubire

13. La punctul 66 din ordonanță se motivează inadmisibilitatea cererii de despăgubire formulată de recurentă exclusiv prin inadmisibilitatea cererii de anulare referitoare la conversia obligațiunilor BPEF în acțiuni ale Banco Popular.

____________