Language of document :

Pritožba, ki jo je Carmen Liaño Reig vložila 23. decembra 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 24. oktobra 2019 v zadevi T-557/17, Liaño Reig/SRB

(Zadeva C-947/19 P)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Carmen Liaño Reig (zastopnik: F. López Antón, abogado)

Druga stranka v postopku: Enotni odbor za reševanje

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj

(i) pritožbi ugodi in razveljavi sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 24. oktobra 2019 v zadevi T-557/17 (Carmen Liaño Reig/Enotni odbor za reševanje) v delu, v katerem je bilo ugotovljeno, da tožba, ki jo je pritožnica vložila pri Splošnem sodišču, ni dopustna, in v katerem je bilo pritožnici naloženo plačilo stroškov SRB, ki so navedeni v točkah 1 in 3 izreka sklepa.

(ii) na podlagi člena 61, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije dokončno odloči o sporu, v katerem je pritožnica vložila tožbo pri Splošnem sodišču v zgoraj navedeni zadevi, in ugodi vsem zahtevam, ki jih je pritožnica navedla v tožbi, vloženi pri Splošnem sodišču, če meni, da je zadeva zrela za razsojanje, sicer pa zadevo vrne Splošnemu sodišču v ponovno razsojanje in pridrži odločitev o stroških.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

A) Pritožbeni razlogi, ki se nanašajo na razloge za nedopustnost tožbe, ker je bilo v sklepu ugotovljeno, da delne razveljavitve odločitve o reševanju, ki jo je zahtevala pritožnica, ni mogoče ločiti od ostalih elementov sheme za reševanje brez poseganja v bistvo odločitve o reševanju.

Prvi pritožbeni razlog: pravni argument, naveden v točki 40 sklepa, ni obrazložen.

Drugi pritožbeni razlog: trditev, navedena v točki 40 sklepa, je napačna in neutemeljena, ker ne upošteva podatkov o zneskih kapitalskih instrumentov stopnje 2, na katere se nanaša člen 6(1)(d) sklepa za reševanje in ki so predmet pretvorbe v izdajo delnic družbe Banco Popular.

Tretji pritožbeni razlog: v sklepu ni upoštevana sodna praksa Sodišča, v skladu s katero je treba spremembo bistva akta presojati na podlagi objektivnega merila.

Četrti pritožbeni razlog: v točkah 30 in 35 sklepa ni obrazložena domnevna nujnost pretvorbe vseh kapitalskih instrumentov stopnje 2 kot obvezen predpogoj za izvajanje instrumenta za reševanje v obliki prodaje poslovanja.

Peti pritožbeni razlog: v sklepu je napačno uporabljeno pravo, ker ta sklep temelji na ponudbi za nakup družbe Banco de Santander, ki ni med dokumenti iz spisa.

Šesti pritožbeni razlog: v sklepu je napačno uporabljeno pravo, ker v točkah 31 in 32 tega sklepa niso bile upoštevane trditve pritožnice v zvezi z učinkovitostjo vrednotenja 2 in ker niso bili upoštevani dokumenti iz spisa, ki te trditve potrjujejo.

Sedmi pritožbeni razlog: v točki 42 sklepa je napačno uporabljeno pravo, ker je obrazložitev brez podlage.

Osmi pritožbeni razlog: v sklepu ni bila upoštevana trditev pritožnice o uporabi člena 21(1)(c) Uredbe št. 806/2014 v zvezi z izpolnjevanjem zahteve po ločljivosti, zato je obrazložitev v točki 42 sklepa napačna.

B) Pritožbeni razlogi, ki se nanašajo na razloge za nedopustnost tožbe, ker je bilo v sklepu ugotovljeno, da bi bila delna razveljavitev odločitve o reševanju, ki jo je zahtevala pritožnica, v nasprotju z načelom enakega obravnavanja upnikov istega razreda.

Deveti pritožbeni razlog: v točkah 48 in 51 sklepa je bila storjena napaka pri presoji trditev pritožnice.

Deseti pritožbeni razlog: v točkah 45 in 46 sklepa je bilo napačno uporabljeno pravo, ker je bilo za bone BPEF neupravičeno uporabljeno splošno načelo reševanja iz člena 15(1)(f) Uredbe št. 806/2014.

Enajsti pritožbeni razlog: v točkah od 44 do 46 in 51 sklepa je bilo napačno uporabljeno pravo, ker je bilo za bone BPEF napačno uporabljeno načelo enakega obravnavanja, poleg tega pa je bila podana napačna obrazložitev.

C) Pritožbeni razlog, ki se nanaša na razlog za nedopustnost zahtev za razveljavitev vrednotenj 1 in 2

Dvanajsti pritožbeni razlog: v sklepu (točka 55) je navedeno, da je treba zahtevo za razveljavitev vrednotenj 1 in 2 zavreči kot nedopustno zgolj zaradi nedopustnosti zahteve za delno razveljavitev odločitve o reševanju, ki jo je podala pritožnica.

D) Pritožbeni razlog, ki se nanaša na razlog za nedopustnost odškodninskega zahtevka

Trinajsti pritožbeni razlog: v sklepu (točka 66) je zavrnitev odškodninskega zahtevka pritožnice utemeljena izključno z nedopustnostjo zahteve za razveljavitev pretvorbe bonov BPEF v delnice družbe Banco Popular.

____________