Language of document :

Överklagande ingett den 23 december 2019 av Carmen Liaño Reig av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 24 oktober 2019 i mål T-555/17, Liaño Reig mot SRB

(Mål C-947/19 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Carmen Liaño Reig (ombud: F. López Antón, abogado)

Övrig part i målet: Gemensamma resolutionsnämnden

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

bifalla överklagandet och upphäva beslutet av den 24 oktober 2019, Liaño Reig/SRB (T-557/17, ej publicerat, EU:T:2019:771) till den del talan som klaganden väckt vid tribunalen avvisas och till den del klaganden förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, i punkterna 1 och 3 i själva beslutsdelen i detta beslut, och

i enlighet med artikel 61 första stycket i domstolens stadga själv slutligt avgöra den tvist som klaganden väckt vid tribunalen genom att bifalla samtliga yrkanden som anfördes i den ansökan som ingavs till tribunalen om den anser att ärendet är färdigt för avgörande eller, om inte, återförvisa målet till tribunalen för prövning i sak, samt besluta att frågan om rättegångskostnader ska anstå.

Grunder och huvudargument

A.    Angående rättegångshindret, grundat på Tribunalens bedömning att klagandens yrkande om delvis ogiltigförklaring av resolutionsbeslutet inte kunde avskiljas från de andra delarna i själva beslutsdelen i resolutionsbeslutet utan att det materiella innehållet i resolutionsbeslutet ändrades

1.    Första grunden: Argumentet i punkt 40 i det angripna beslutet är otillräckligt motiverat.

2.    Andra grunden: Påståendet i punkt 40 i det angripna beslutet är felaktigt och ogrundat, eftersom det inte beaktar uppgifter avseende beloppen för de supplementärkapitalinstrument som avses i artikel 6.1 d i resolutionsbeslutet och som konverterats till Banco Popular-aktier.

3.    Tredje grunden: I det angripna beslutet beaktas inte domstolens praxis enligt vilken ändringen av rättsaktens materiella innehåll måste bedömas utifrån ett objektivt kriterium.

4.    Fjärde grunden: Punkterna 30 och 35 i det angripna beslutet är bristfälligt motiverade i fråga om det påstådda behovet av att konvertera alla sekundärkapitalinstrument, då detta krävs för att kunna genomföra resolutionsverktyget försäljning av verksamhet.

5.    Femte grunden: Det angripna beslutet är behäftat med en felaktig rättstillämpning, eftersom det grundar sig på köperbjudandet från Banco Santander, vilket inte har förts till handlingarna i målet.

6.    Sjätte grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att, i punkterna 31 och 32 i det angripna beslutet, inte beakta sökandens påståenden i fråga om huruvida värdering 2 var effektiv och genom att inte bedöma de handlingar i målet som bekräftar dessa påståenden.

7.    Sjunde grunden: Punkt 42 i det angripna beslutet är behäftat med en felaktig rättstillämpning på grund av bristande motivering.

8.    Åttonde grunden: I det angripna beslutet beaktas inte klagandens påståenden avseende tillämpningen av artikel 21.1 c i förordning nr 806/2014 i fråga om iakttagandet av kravet på avskiljbarhet, vilket innebär att motiveringen i punkt 42 i det angripna beslutet är felaktig.

B)    Angående rättegångshindet grundat på det faktum att det i det angripna beslutet fastställs att ett bifall till yrkandet om delvis ogiltigförklaring strider mot principen om att borgenärer i samma klass ska behandlas likvärdigt

9.    Nionde grunden: Punkterna 48 och 51 i det angripna beslutet innebär en felaktig bedömning av klagandens påståenden.

10.    Tionde grunden: Tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning, i punkterna 45 och 46 i det angripna beslutet, genom att felaktigt tillämpa den allmänna resolutionsprincipen i artikel 15.1 f i förordning nr 806/2014 på BPEF-obligationerna.

11.    Elfte grunden: Tribunalen gjorde sig skyldig till dels en felaktig rättstillämpning, i punkterna 44–46 och 51 i det angripna beslutet, genom att felaktigt tillämpa principen om likabehandling med avseende på BPEF-obligationerna samt gav en felaktig motivering.

C)    Beträffande den omständigheten att talan om ogiltigförklaring av värderingarna 1 och 2 inte kunde tas upp till sakprövning

12.    Tolfte grunden: Tribunalen angav (i punkt 55 i det angripna beslutet) som enda skäl för att avvisa yrkandet om ogiltigförklaring av värderingarna 1 och 2 att klagandens talan om delvis ogiltigförklaring av resolutionsbeslutet inte kunde tas upp till prövning.

D)    Angående beslutet att avvisa klagandens yrkanden om ersättning

13.    Trettonde grunden: Tribunalen angav (i punkt 66 i det angripna beslutet) som enda skäl för att avvisa klagandens yrkande om ersättning att klagandens yrkande om ogiltigförklaring av konverteringen av BPEF-obligationer till Banco Popular-aktier inte kunde tas upp till prövning.

____________