Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Potenza (Włochy) w dniu 26 lipca 2019 r. – OM / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca i in.

(Sprawa C-569/19)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale di Potenza

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: OM

Strona pozwana: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 r. Trybunał (dziewiąta izba) stwierdził, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Potenza jest oczywiście niedopuszczalny.

____________