Language of document :

17. jaanuaril 2020 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Rootsi Kuningriik

(kohtuasi C-22/20)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. Manhaeve, C. Hermes, E. Ljung Rasmussen ja K. Simonsson)

Kostja: Rootsi Kuningriik

Hageja nõuded

Tuvastada, et Rootsi Kuningriik on rikkunud ELL artikli 4 lõikest 3 tulenevaid kohustusi, sest ta ei andnud teavet otsuse tegemiseks, kas Habo ja Töreboda kohalikud omavalitsusüksused täidavad nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta1 nõudeid,

tuvastada, et Rootsi Kuningriik on rikkunud direktiivi 91/271/EMÜ artiklist 4 koostoimes artiklitega 10 ja 15 tulenevaid nõudeid, sest ta ei ole taganud, et Lycksele, Malå, Mockfjärdi, Pajala, Robertsforsi ja Tänndaleni kohalike omavalitsusüksuste reovesi läbib vastavalt direktiivi nõuetele enne ärajuhtimist bioloogilise puhastuse või muu sellega võrdväärse puhastuse,

tuvastada, et Rootsi Kuningriik on rikkunud direktiivi 91/271/EMÜ artiklist 5 koostoimes artiklitega 10 ja 15 tulenevaid kohustusi, sest ta ei ole taganud, et Boråsi, Skoghalli, Habo ja Töreboda kohalike omavalitsusüksuste reovesi läbib vastavalt direktiivi nõuetele enne ärajuhtimist põhjalikuma puhastuse, kui on kirjeldatud artiklis 4, ning

mõista kohtukulud välja Rootsi Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Liikmesriigid on vastavalt nõukogu direktiivi 91/271/EMÜ artikli 4 lõikele 1 kohustatud tagama, et teatava suurusega kohalike omavalitusüksuste kogumissüsteemidesse sisenev asulareovesi läbib enne ärajuhtimist bioloogilise puhastuse või muu sellega võrdväärse puhastuse.

Liikmesriigid on lisaks kohustatud direktiivi artikli 5 järgi tagama, et teatava suurusega kohalike omavalitsusüksuste asulareovesi läbib enne selle tundlikele aladele juhtimist põhjalikuma puhastuse, kui on kirjeldatud artiklis 4.

Direktiivi artikli 4 lõikes 3 koostoimes I lisa B osa punktiga 2 ja tabeliga 1 – ja üle 10 000 elanikuga kohalike omavalitsusüksuste reoveega seoses direktiivi artikli 5 lõikes 3 koostoimes I lisa B osa punktiga 3 ja tabeliga 2 – on toodud nõuded puhastatud reovee ärajuhtimisele (edaspidi „nõuded ärajuhtimisele“). Need nõuded seadsid, kuivõrd käesolevas asjas oluline, piirmäärad biokeemilisele hapnikutarbele, keemilisele hapnikutarbele ja lämmastikule.

Direktiivi artiklis 15 koostoimes I lisa D osaga on toodud ärajuhtimise nõuete kontrolli ja hindamise tingimused. Seal on ette nähtud aastas teostatavate kontrollide arv ja kontrollide ajaline vahe (edaspidi „nõuded kontrollile“).

Direktiivi artiklis 10 on toodud nõuded ehitatavate asulareoveepuhastite projekteerimisele, ehitamisele, käitamisele ja hooldamisele, et täidetud oleksid nõuded ärajuhtimisele.

Komisjon on Rootsi esitatud teabele antud hinnangu põhjal arvamusel, et Rootsis ei ole kuues omavalitsusüksuses täidetud direktiivi artiklis 4 koostoimes artiklitega 10 ja 15 toodud nõuded, sest täidetud ei ole nõuded ärajuhtimisele ja/või nõuded kontrollile.

Komisjon on Rootsi esitatud teabele antud hinnangu põhjal lisaks arvamusel, et Rootsis ei ole neljas omavalitsusüksuses täidetud direktiivi artiklis 5 koostoimes artiklitega 10 ja 15 toodud nõuded, sest täidetud ei ole nõuded ärajuhtimisele.

Rootsi leiab, et kahes omavalitsusüksuses on nõuded lämmastiku ärajuhtimisele täidetud tulenevalt looduslikest tingimustest. Rootsi ei ole aga andnud komisjonile vajalikku teavet lämmastiku loodusliku sidumise tingimuste piisavuse üle otsustamiseks ja tuvastamiseks, kas direktiivi nõuded on lämmastiku ärajuhtimise osas täidetud. Sellega on Rootsi rikkunud ELL artikli 4 lõikes 3 ette nähtud lojaalse koostöö põhimõtet.

____________

1 EÜT 1991, L 135, lk 40; ELT eriväljaanne 15/02, lk 26.