Language of document :

Tužba podnesena 17. siječnja 2020. – Europska komisija protiv Kraljevine Švedske

(predmet C-22/20)

Jezik postupka: švedski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: E. Manhaeve, C. Hermes, E. Ljung Rasmussen i K. Simonsson)

Tuženik: Kraljevina Švedska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Kraljevina Švedska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 4. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji time što Komisiji nije dostavila potrebne podatke za ocjenu tvrdnji da aglomeracije Habo i Töreboda ispunjavaju zahtjeve Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda1 ,

utvrdi da Kraljevina Švedska nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 4., u vezi s člancima 10. i 15. Direktive 91/271/EEZ time što nije osigurala da komunalne otpadne vode iz aglomeracija Lycksele, Malå, Mockfjärd, Pajala, Robertsfors i Tänndalen prije nego što ih se ispusti budu podvrgnute sekundarnom pročišćavanju ili ekvivalentnom pročišćavanju u skladu sa zahtjevima iz Direktive;

utvrdi da Kraljevina Švedska nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 5., u vezi s člancima 10. i 15. Direktive 91/271/EEZ time što nije osigurala da komunalne otpadne vode iz aglomeracija Borås, Skoghall, Habo och i Töreboda prije nego što ih se ispusti budu podvrgnute strožem pročišćavanju od onog opisanog u članku 4. Direktive u skladu sa zahtjevima iz iste direktive, i

naloži Kraljevini Švedskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

prema članku 4. stavku 1. Direktive Vijeća 91/271/EEZ države članice će osigurati da se komunalne otpadne vode iz aglomeracija određene veličine prije ispuštanja podvrgnu sekundarnom pročišćavanju ili ekvivalentnom pročišćavanju.

nadalje, u skladu s člankom 5. Direktive države članice će osigurati da se komunalne otpadne vode iz aglomeracija određene veličine prije ispuštanja u osjetljiva područja podvrgnu strožem pročišćavanju od onog opisanog u članku 4.

članak 4. stavak 3., u vezi s dijelom B.2 i tablicom 1. Priloga I. Direktivi – kao i članak 5. stavak 3., u vezi s dijelom B.3 i tablicom 2. Priloga I. Direktivi za slučajeve ispuštanja iz aglomeracija s više od 10 000 populacijskog ekvivalenta – utvrđuje zahtjeve za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda (u daljnjem tekstu: zahtjevi za ispuštanje). Ti zahtjevi utvrđuju, u dijelu u kojem je to relevantno za ovaj predmet, granične vrijednosti za biokemijsku potražnju kisika (BPK), kemijsku potražnju kisika (BPK) i dušika.

članak 15. u vezi s dijelom D Priloga I. Direktivi utvrđuje zahtjeve koji se primjenjuju na praćenje i ocjenu pridržavanja zahtjeva za ispuštanje. Ti zahtjevi preciziraju broj godišnjih uzoraka i vrijeme između prikupljanja uzoraka (u daljnjem tekstu: zahtjevi praćenja).

članak 10. Direktive utvrđuje zahtjeve koji se primjenjuju na konstrukciju, izgradnju, vođenje i održavanje stanica za pročišćavanje izgrađenih u skladu sa zahtjevima za ispuštanje.

nakon što je ocijenila podatke koje je Švedska podnijela Komisija smatra da Švedska ne zadovoljava zahtjeve iz članka 4., u vezi s člancima 10. i 15. predmetne direktive u slučaju šest aglomeracija jer nije ispunila zahtjeve za ispuštanje i/ili zahtjeve za praćenje.

nakon što je ocijenila podatke koje je Švedska podnijela Komisija također smatra da Švedska ne zadovoljava zahtjeve iz članka 5., u vezi s člancima 10. i 15. Direktive u slučaju četiri dodatne aglomeracije jer zahtjevi za ispuštanje nisu ispunjeni.

Švedska tvrdi da su u pogledu dviju aglomeracija zahtjevi za ispuštanje dušika ispunjeni na temelju prirodnog zadržavanja. Međutim, Švedska Komisiji nije podnijela potrebne podatke za ocjenu točnosti njezinih tvrdnji o opsegu prirodnog zadržavanja i usklađenosti za zahtjevima Direktive za uklanjanje dušika na toj osnovi. Komisija smatra da je Švedska stoga povrijedila načelo lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. UEU-a.

____________

1 SL 1991., L 135., str. 40. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 1., str. 5.)