Language of document :

Tožba, vložena 17. januarja 2020 – Evropska komisija/Kraljevina Švedska

(Zadeva C-22/20)

Jezik postopka: švedščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: E. Manhaeve, C. Hermes, E. Ljung Rasmussen in K. Simonsson)

Tožena stranka: Kraljevina Švedska

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj

ugotovi, da Kraljevina Švedska ni izpolnila obveznosti iz člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji s tem, da Komisiji ni zagotovila informacij, ki jih ta potrebuje za oceno točnosti trditev, da aglomeraciji Habo in Töreboda izpolnjujeta zahteve iz Direktive Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode, 1

ugotovi, da Kraljevina Švedska ni izpolnila obveznosti iz člena 4 v povezavi s členoma 10 in 15 Direktive 91/271/EGS s tem, da ni zagotovila, da je komunalna odpadna voda iz aglomeracij Lycksele, Malå, Mockfjärd, Pajala, Robertsfors in Tänndalen pred izpustom obdelana v sekundarnem postopku čiščenja ali primerljivem postopku v skladu z zahtevami direktive;

ugotovi, da Kraljevina Švedska ni izpolnila obveznosti iz člena 5 v povezavi s členoma 10 in 15 Direktive 91/271/EGS s tem, da ni zagotovila, da je komunalna odpadna voda iz aglomeracij Borås, Skoghall, Habo in Töreboda pred izpustom podvržena strožjemu postopku čiščenja kot je tisti, opisan v členu 4 direktive, v skladu z zahtevami iz iste direktive, in

Kraljevini Švedski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V skladu s členom 4(1) Direktive Sveta 91/271/EEC države članice zagotovijo, da je komunalna odpadna voda iz aglomeracij določene velikosti pred izpustom obdelana v sekundarnem postopku čiščenja ali primerljivem postopku.

Poleg tega morajo države članice v skladu s členom 5 direktive zagotoviti, da je komunalna odpadna voda iz aglomeracij določene velikosti pred izpustom v občutljiva območja podvržena strožjemu postopku čiščenja kot je tisti, opisan v členu 4 .

Člen  4(3) v povezavi s točko B.2 in tabelo 1 Priloge I k direktivi  — ter člen 5(3) v povezavi s točko B.3 in tabelo 2 Priloge I k direktivi za primere izpustov iz aglomeracij s populacijskim ekvivalentom nad 10 000 — določa zahteve, ki se uporabljajo za izpuste očiščene odpadne vode (v nadaljevanju: zahteve glede izpustov). Te zahteve določajo, kolikor je to upoštevno za to zadevo, mejne vrednosti za biokemijsko potrebo po kisiku (BPK), kemijsko potrebo po kisiku (KPK) in dušik.

Člen 15 v povezavi s točko D Priloge I k direktivi določa zahteve, ki se uporabljajo za spremljanje in vrednotenje skladnosti z zahtevami glede izpustov. V okviru teh zahtev je določeno število letnih vzorcev in intervali njihovega odvzetja (v nadaljevanju: zahteve glede kontrole).

Člen 10 direktive določa zahteve, ki se uporabljajo za načrtovanje, izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav, ki so zgrajene zaradi izpolnjevanja zahtev glede izpustov.

Komisija po presoji informacij, ki jih je predložila Švedska, meni, da Švedska ne izpolnjuje zahtev iz člena 4 v povezavi s členoma 10 in 15 zadevne direktive za šest aglomeracij, ker niso izpolnjene zahteve glede izpustov in/ali zahteve glede kontrole.

Komisija po presoji informacij, ki jih je predložila Švedska, tudi meni, da Švedska ne izpolnjuje zahtev iz člena 5 v povezavi s členoma 10 in 15 direktive za dodatne štiri aglomeracije, ker niso izpolnjene zahteve glede izpustov.

Švedska glede dveh aglomeracij navaja, da so zahteve glede izpustov dušika izpolnjene zaradi naravnega zadrževanja. Vendar pa Švedska Komisiji ni posredovala informacij, ki jih ta potrebuje za oceno točnosti trditve Švedske glede obsega naravnega zadrževanja in posledično skladnostjo z zahtevo direktive glede ostranitve dušika. Komisija meni, da je Švedska s tem kršila načelo lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) PEU.

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 26.